بشقاب پر نده،UFO،عکس

اخبار ومباحث علمی وعکس وفیلم بشقاب پرنده وموجودات فضاییUFOوبیش از صد ها عکس و فیلم

دا نلود نر م افز ار FlashGet... برای دا نلود آسان ویدئو و ...


دا نلود نر م افز ار FlashGet

بنا به در خواست عده ای از دو ستان و مشکلا ت در دانلود ویدئو ها تصمیم گر فتم تا این نر م افزار سبک را برای دانلود و یدئو ها به شما معر فی نما یم من خودم تما م این نر م افزار را دا نلود کردم و وید ئو هائی را به طور آزمایشی دانلود نمودم کا ملا سالم و بدون مشکل است
 
ا مکا نات
تنها نرم افزار موجود که می تواند تحریمات سایت های خارجی(برای دانلود از سایت مربوطه) را دور بزند
تنها نرم افزاری که هر فایلی را 100% سالم دانلود می کند
تنها نرم افزاری که توانایی تشخیص لینک مستقیم در لینک های غیر مستقیم را دارد
 
  FlashGet...
لینک مستقیم دانلود:
Flashget 1.73(Classic)پیشنهادی
Flashget1.96(latest)
 
fgf-roeumxeensplzmrmzxzwkbioylwmxbbozoocxvcb
فایل راهنما (نحوه ی تنظیمات برای دانلود اتوماتیک):
_________
+ نوشته شده در  سه شنبه ۹ مهر۱۳۸۷ساعت ۴:۱۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پاسخ پر سش های شما

 

پاسخ پر سش های شما

 

دوشنبه 8 مهر1387 ساعت: 15:33 توسط:یه دوست
سلام
مشه لطف کنید وبگید ما کتاب بتی اندرسون از کجا می تونیم تهیه کنیم وبه خطر مطالب زیبایتان با زمتشکرم مخصوصا بتی اندرسون

با سلا م دو ست عزیز از ابراز محبتتان بسیار سپاس گذارم این کتاب دو بخش است یکی(( بتی اندرسون فاز یک ))و ((بتی اندر سو ن فاز دو ))اولی را من ندیدم در ایران تر جمه شده باشد ولی دو می کتابی است که در ایران چاپ شده و بسیار کمیاب است و من و اقعا مطالعه انرا به همه پیشنهاد می کنم .و من شخصا پنج بار آن را خو اندهام چون واقعا جالب و قابل تامل است. در زیر نام و تصویر کتاب آمده است :


 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۹ مهر۱۳۸۷ساعت ۲:۴۸ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مشا هده بشقاب پر نده در ایر انبشقاب پرنده در ایر ان

 اين مطلب در 4 تير 1386 در روزنامه همشهريه+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ مهر۱۳۸۷ساعت ۱۸:۱۷ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

عکسهای از آفرینشما که هستیم؟؟!!

جالبه با حجم بالا دانلود کنید بعد روی عکس ذو م کنید تا گو شه کو چکی از آفرینش این کا ئنات را ببینید و خو د قضا وت کنید  ما که هستیم؟؟!!.تصوير

Downloads

Images
http://www.spacetelescope.org/images/original/opo0705c.tif Fullsize Original
35,213 KB
Massive file!
http://www.spacetelescope.org/images/large/opo0705c.jpg Large JPEG
9,228 KB
http://www.spacetelescope.org/images/screen/opo0705c.jpg Screensize JPEG
1,106 KB


تصوير

Downloads
Images
http://www.spacetelescope.org/images/original/heic0512b.tif Fullsize Original
41,358 KB
Massive file!
http://www.spacetelescope.org/images/large/heic0512b.jpg Large JPEG
11,892 KB
http://www.spacetelescope.org/images/publicationtiff/heic0512b.tif Publication TIFF
28,159 KB
Massive file!
http://www.spacetelescope.org/images/publicationjpg/heic0512b.jpg Publication JPEG
12,056 KB


موفق و دا نا با شید(منصوری)


+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ مهر۱۳۸۷ساعت ۱۸:۴ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پاسخ پر سش شما

 

پر سش و پاسخ

 

 

سلام

 

دو ست عزیز (( یک بنده خدا )) بسیار از اعتماد شما متشکرم .

 

امیدوارم اما نت دار خوبی باشم و تا حد امکان به شما کمک کنم .لازم به ذکر است برای کمک به شما من یک مقدار بیشتر باید با شما اشنا بشم به خاطر همین در صورت تمایل به سو الات من پاسخ بد هید .

۱-شما چند سال دارید ؟(لطفا روز ماه و سال)  ۲-میزان  تحصیلا ت  و رشته تحصیلی شما چیست؟

۳-چگو نه و به چه طر یق و از کی با مسا ئل بیگا نگان آشنا و علا قه مند  شدید ؟

۴-اعتقا دات شما به چه صورت است ؟(مذهبی-معمولی-نه چندان مقید)

۵-علایق شخصی خود را بیان کنید؟

من تمام مطالب شما را با ور دارم و هیچ گو نه جای تعجبی و جو د ندارد لازم است بدانید امثال شما در دنیا بسیار اند و این مسا ئل تنها بر ای شما اتفاق نمی افتد و لازم نیست بتر سید .

البته در مو اجه با این مسا ئل انسان مضطرب می گردد و لی تا حد امکان شما باید با تمر ینات یو گا و به و سیله تو کل به خد ا و تو سل به ائمه (ع) بر تر س خود غلبه کنید ، یو گا به شما در بد ست آورد تمر کز از دست رفته تان بسیار کمک می کند و شا دابی خاصی به شما می دهد  که لازمه مسلط بودن بر اعمال و فکر تان در رو یا روئی با این مو جو دات است .زیرا در اطراف هر انسانی هاله ای از ماده اثیری و جو د دارد که یکی از نقشهای آن محا فظت از انسان است هیچ مو جو دی قا در نیست بر شما آسیبی بر ساند مگر در حالت تر س که در این هنگام رو زنه های در این هاله ایجا د می گردد که با عث اثر ات منفی رو حی و نها یت جسمی به انسان می گردد .

لازم می دانم تمام رویداد را به صورت تمام و کمال برای من بنو یسید و حالات خود و این مو جو دات را به صورت کا مل بیان کنید چو ن کو چکتر ین و بی ارزشتر ین مسا ئل خو د می تو اند نشا نه ای راه گشا  با شد .

 در مورد طو لا نی شدن مطالب می تو انید و ارد تالار گفتمان و بلا گ شو ید و به صو رت کا ملا نا شناس مطالب را بیان کنید و یا  در صورتی که لازم می دانید می تو انیم به صورت خصو صی  در ایمیلتان مکا تبه نما ئیم  و از نظر طو لانی شدن مطالب اصلا نگران نباشید چون یکی از دلایل تاسیس این وبلا گ بخاطر همین مسا ئل بو ده است .. .

منتظر شما هستم

موفق  و دانا باشید

 

+ نوشته شده در  جمعه ۵ مهر۱۳۸۷ساعت ۴:۸ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

ما جر های بتی اندر سون و بر خورد نز دیک با ((ufo )) ها

 

 

   رو یدا دهای کاملا و اقعی خانم بتی اند رسون

 

 

کتاب ما جرای بتی اند ر سو ن فاز دو م

 

از این پس بخشی را به یکی از ر و یداد های پر سرو صد ادار ترین  رو یدا د مر بو ط به بر خورد های نزدیک با بیگا نگان و  کتو ب دهه 80و 90 در امر یکا   اختصاص خو اهم داد  و به صورت قسمتی این رو یداد ها را برای شما بیان خو اهم کرد :

**قسمت او ل**


رو یدا دهای کاملا و اقعی خانم بتی اند رسون

چند ین سال از انتشار کتاب ((ما جر ا ی بتی اندر سو ن-فاز دوم)) در سال ۱۹۸۲ می گذرد .این کتاب اد امه کتابی به هما ن اندازه باور نکر دنی و خا رق العاده بنام ((ما جرای اندرسون))بود که هر دو کتاب بر اساس نتا یج تحقیق یک تیم کار شناس متبحر نو شته شده است .

تما می مرا حل این کتاب تو سط فر د ما کس به صورت هیپنو تیزم از زبان خا نم اندر سو ن  بیان شده است .

بتی در سنین ۷،۱۲،۱۳،۱۸،۲۴،۳۰سالگی این تجر یبا ت را دا شته است .در جلسه ای در سال ۱۹۶۷ خانم اندر سون تحت هیپنو تیزم عمیق  به یک سد رو حی بر خورد می کند که بیش از آن نمی تو اند رو یدا دها را تعر یف کند .

ظاهر ا مو جو دات بیگانه تو جه خا صی به سیاره ما و انو اع حیا ت مو جود در آن دارد و برای خو د جد ول زمانی خا صی را تهیه کرده است که کی و به چه مقدار اطلا عات از طر یق ربو ده شد گان به  جا معه بشر یت  اعلا م گردد .

در این جلسه اقای فرد به این نتیجه رسید شاید زمان آن نر سیده تا این سد ر و حی بر دا شته شود و تصمیم بر این گرد ید تا در آینده این جلسه دو باره تشکیل گردد .

بتی در ۷ ژا نو یه ۱۹۳۷ در فیچ بورگ ایالت ماسا چو ست بد نیا آمد نا م پدر او(( وبنو ))و ما در ش ((اوا آهو ))پدر بتی مها جر فنلا ندی بود که در کو دکی به امریکا مها جر ت نمو ده پدر بتی  همسر خود را در حین خد مت در  ار تش ملا قات کرد.

بتی آهو سو مین فرزند از پنج فر زند این خا نو اده است .

بتی در یک خا نو اده مسیحی با ایمان رشد کرد و این دید از دنیا یو اقعیات بعد ها او را بسیار تحت تا ثیر قر ار داد او به دختر بچه با اخلا ق پسر انه و لی د و ستار طبعیت تبد یل شد که علا قه داشت سا عتها به دنبال کشف طبعیت در اطر اف منزل خو یش در جنگل بپر دازد

.

بتی دو ران نو جو انی خود را در شهر های لئو مینستر و وست مینستر زند گی  کرد .ودر وست مینستر با پسریکی از همسا یگان به نام جیمز اند رسو ن آشنا شد و بعدها با وی ازد و اج کرد و در شهر اشبورن هام جنو بی یک منز ل خر یداری و تعمیر نمود و با همسر ش در آن مشغو ل زند گی شد  و صا حب فر زند ان زیادی گردید .و ی ایمان و اعتقا دا تش را به فر زند انش نیز انتقال داد .بتی در این دو ران بو د که او لین تجر به ر بو ده شدن تو سط یو فو ها را تجر به نمود که بعد ها در سطح کستر دهای به نا م ((بتی اندر سو ن))شهر ت یا فت .

این بر خورد نزد یک در شب ۲۵ ژانو یه ۱۹۶۷ زو ی داد و در حا لیکه بتی در آشپز خا نه مشغو ل تهیه غذا بو د و الدین او هفت فر زندش که در سنین ۳ تا ۱۱ سا لگی بو دند همگی در اطا ق نشیمن مشغو ل تما شا ی تلو یزیو ن بو دند و همسر بتی به خا طر تصا دف در یک حا دثه را نند گی در بیما رستان بود.

حد ود ۶.۳۵ دقیقه بعد از ظهر او ل چر ا غهای خا نه شر و ع به قطع و وصل می شوندو بعد....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۴ مهر۱۳۸۷ساعت ۲۱:۳۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

کرمچاله راهی برای مسا فرا ن فضا

 
کِرمچاله
 
 

 

کِرمچاله در فیزیک یک پل میانبر فرضی در فضا و زمان است.

کرمچاله‌ها ساختارهای فضازمانی پل مانندی هستند که دو گستره جدا از یک فضا زمان یا دوفضا زمان جدا از هم را به یکدیگر پیوند میدهند. کرمچاله‌ها مسافت و زمان بایسته برای رسیدن از یک نقطه به نقطه را کوتاه می‌کنند. در دهه ۱۹۳۰ اینشتین و روزن با به کار بردن غوطه‌وری متریک شوارتزشیلد در فضای استوانه ای، معادله غوطه وری یک کرمچاله گذرناپذیر و ناایستا که «پل اینشتین - روزن» نامیده می‌شود را بدست آوردند.

قیاسی با یک کرمچاله در فضای دو بعدی خمیده (نمودار غوطه وری را ببینید

یک سال پس از دادن نظریه نسبیت عام به وسیله آلبرت اینشتین ،سال 1916م فلام دریافت که از بررسی شوارتزشیلد معادلات اینشتین می‌توان پاسخ کرمچاله‌ای بدست آورد. این گونه کرمچاله ،«کرمچاله شوارتزشیلد» نامیده شد.

یکی از جنبه‌های جالب کرمچاله ها، به کار بردن آنها برای انجام سفر در فضازمان است. می‌‌دانیم که فاصله زمین تا نزدیک‌ترین ستاره به جز خورشید، نزدیک به 4.28 سال نوری می‌‌باشد. پس نور با سرعت تقریباً 300 هزار کیلومتر بر ثانیه بیش از 4 سال طول می‌‌کشد تا به این ستاره برسد. اکنون ما با فناوری امروزه بیش از یک میلیون و سیصد هزار سال زمان نیاز داریم تا به این ستاره برویم که برای آدمی نشدنی است. اینگونه بر میاید که با انگاره ی بودن کرمچاله، می‌‌توان از یک سو به درون آن رفت و تقریباً بلافاصله پس از خروج از سوی دیگر، در جایی دوردست از جهان سردرآورد. در این چهارچوب میتوان از جهانی دیگر نیز سر در آورد.

  اما باید بدانیم که سیاهچاله‌ها دارای افق هستند و هنگامیکه چیزی، گرچه نور، وارد آنها شد، افزون بر نابودی، امکان خروج برایش وجود ندارد.

 

هندسه یک کرمچاله

 

یک کرمچاله در صورت وجود، خود بخشی از فضازمان چهار بعدی عالم می‌‌باشد. همانطور که می‌‌دانید اینشتین در سال 1905 م ثابت کرد که جهان تنها از سه بعد فضایی تشکیل نشده و زمان صرفآ یک پارامتر در حال تغییر نیست. بلکه زمان خود نیز به عنوان بعد چهارم عالم به حساب می‌‌آید. در این فضازمان چهار بعدی، کرمچاله‌ها می‌‌توانند سوراخی به جهانی دیگر یا ناحیه‌ای دیگر از همین جهان باشند. پس باید در نظر داشته باشیم که این اجسام چهاربعدی هستند و ما تنها برای ساده سازی آنها را به صورت دو بعدی نشان می‌‌دهیم.

به عنوان مثالی ساده، یک صفحه کاغذ تخت را در نظر بگیرید که از چهار طرف تا فواصل بسیار دور گسترده شده باشد. هر دو طرف صفحه که آنها را «رو» و «زیر» صفحه می‌‌نامیم، بطور مستقل یک فضای دوبعدی راتشکیل می‌‌دهند که می‌‌توانیم آن را یک جهان دوبعدی فرض کنیم. ساکنان این جهانها خود موجودات دو بعدی هستند. واضح است که این دو جهان هیچ ارتباطی با هم ندارند و ساکنان آنها از وجود همدیگر بی خبرند .اکنون تصور کنید یک سوراخ دایره‌ای در این صفحه ایجاد شود. به این ترتیب دو جهان بطور پیوسته با هم ارتباط دارند. ما این حفره تونل مانند را یک کرمچاله می‌‌نامیم.

حال بیائید به جای یک سوراخ، دو سوراخ درصفحه ایجاد کنیم. سپس لبه‌های این دو سوراخ را بکشیم تا به صورت دو لوله درآید وبا ادامه دادن این کار دو لوله را به هم وصل کنیم. این نیز یک کرمچاله است. با این تفاوت که بر خلاف حالت قبلی دو ناحیه از یک جهان را به هم وصل می‌‌کند. در حالتی که فضای ما خمیده باشد مسافرت از طریق این کرمچاله بسیار سریع تر امکان‌پذیر است. چون مسافت کوتاهتر است.

اگر در هر یک از دو ورق تخت موازی نیز یک سوراخ ایجاد کنیم، با کشیدن لبه‌های سوراخ و رساندن دو لوله ایجاد شده به هم می‌‌توانیم یک کرمچاله ایجاد کنیم که صفحه بالایی یکی از ورق‌ها را به صفحه پائینی ورق دیگر وصل کند .

 نظریات دیگران

 


فیزیکدانی به نام لارنس . م . کراوس ، فضا - زمان را به صفحه‌ای لاستیکی تشبیه می‌کند که

 می‌تواند پیرامون اجرام بزرگی مثل خورشید به شکل U یا V خم شده باشد. به گفته وی اگر

اندازه جرم کافی باشد تا بتواند فضا (مکان) را تا حد زیادی خمیده و منحنی کند، دوشی که

ممکن است خیلی دور از هم به نظر برند، در اصل می‌توانند خیلی به هم نزدیک باشند.

 فرض کنید حشره ریزی هستید که روی آن صفحه لاستیکی خم شده قرار دارید.

اگر از بین یک نی نازک که دو قسمت از این صفحه را سوراخ کرده عبور کنید، در واقع میانبر زده‌اید.

 در غیر این صورت لازم است از قسمتی که سر این نیز وجود دارد شروع کنید و با پیمودن

 سطح صفحه لاستیکی به انتهای نی برسید. چون شما تنها حشره‌ای ریز بر روی صفحه‌ای

 بزرگ هستید، ممکن است هرگز ندانید که این صفحه خمیده است. همین خمیدگی فضا -

 زمان است که تصور "سوراخ کرم" را دشوار می‌کند.

کراوس می‌گوید: "وجود چنین میانبری ، پیمودن مسافتهای بعید را طی مدت کوتاه عمر انسان

 ممکن می‌کند". از آنجا که "سوراخهای کرم" تنها در حدس و گمان و فرضیه هستند، برای

 داستانهای علمی - تخیل موضوع جالبی به شمار می‌روند. این مطالب از کتاب "فیزیک

پیشتازان فضا" نوشته کراوس جمع آوری شده است، شما نیز می‌توانید برای کسب

 اطلاعات بیشتر درباره "سوراخ کرم" و مسائل پیچیده فضا - زمان به این کتاب مراجعه کنید

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۴ مهر۱۳۸۷ساعت ۴:۲ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پر سش و پا سخ

 

 پا سخ مختصردر مورد

نظرا ت شما

 

 

یکشنبه 31 شهریور1387 توسط:یه دوست

ساعت: 20:51

میشه درمورد بتی آندرسون وتجربیاتش بیشتر بنویسید

با سلام

به زو دی یک مو ضو ع از و بلا گ  رو ید ادهای خانم بتی اند رسو ن خو اهد بو د .

 

پنجشنبه 28 شهریور1387 ساعت: 13:55 توسط:یه بنده خدا
سلام
واقعا وبلاگ زیبا وپرمحتوایی دارید می خواستم بپرسم آیا درایران هم برروی موجودات بیگانه تحقیق می کنند من فکر می کنم که من هم جزآنهایی باشم که بااین موجودات ملاقات داشته اند واقعا جای تاسفه که مارا ازاین موجودات ترسانده اند چه درفیلمهایی که ساختند چه دربعضی کتابها .اگر مرکزی رامی شناسید لطفا معرفی کنید اما ترسی که نسبت به این موضوع دارم سو استفاده است شما فکر می کنید انسانهایی مثل من چه کار باید بکننداگر من این مثله را مطرح کردم شاید به این دلیل است که اطلاعاتتان نسبت به این موضوع زیاد است حالا مهم نیست منبع این اطلاعات کجاست لطفا کمک کنید

سلا م دو ست عزیز از محبتتان متشکرم

تا جا ئی که من اطلا ع دارم کسی در ایرا ن به صو رت آکا د میک در این با ره تحقیقات ند اشته و مکانی را بر ای این خصو ص من نمی شنا سم .

بر ای اینکه بد انید آیا تجر به ای دا شته اید و یا خیر این قسمت را مطا لعه فر ما ئید :

http://ufo-ir54.blogfa.com/cat-48.aspx

ضمنا خیلی خو شحال خو اهم شد تجر به شما را بشنو م و در صو رت تمایل  با مشخصات خو دتان در

و بلا گ قرار بدهم  در صورت تمایل اعلا م بفر ما ئید .

کسانی که تا به امروز تجربه رو یا رو ئی با این مسا ئل را دارند با ید او لا : اطلا عات تان را در این باره زیاد کنید و سپس از دید علمی و عملی با این مسا ئل  رو بر و شو ید و به تمر ینات تمر کز حو اس و تا حد امکان یو گا بپر دازید .

یک مسئله دیگر که خیلی مهم است تو کل به خدا و شنا خت پرو رد گار و ایمان و کمک از ائمه (ع).

با کمال میل آما ده تبادل افکار با شما هستم .

 

چهارشنبه 27 شهریور1387 ساعت: 18:27 توسط:دوستدار ناشناخته ها

سلام وخسته نباشید
واقعا وبلاگ جالب ودوست داشتنی دارید به شما تبریک می گویم جدا آفرین
میشه لطف کنید ودر مورد سوراخهای کرمی درفضا ولامپ پرنده ای بیشتر بنویسید
با تشکر فراوان

 

سلا م به زو دی د و ست عزیز در این باره مفصلا تو ضیح خو اهم داد .

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۳ مهر۱۳۸۷ساعت ۱۷:۳۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تالار گفتگو


افتتاح تالار گفتمان


با سلا م


بالا خره پس مد تها تلا ش تالار گفتگو بنا بر پیشنهاد دوست عزیزم آقای اسلامی ایجاد گردید .

دوستان عزیز به وسله این تالار از این پس به راحتی می تو انید در کنار هم در مبا حث شر کت کنید و مقالات و مبا حث خود تان را در واین و بلا گ به اشتراک بگذ ارید .
لطفا عضو شوید.

از د و ستانی که عضو شد ند و مطلب گذ اشتند صمیمانه متشکرم.
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ مهر۱۳۸۷ساعت ۱۷:۴۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پا سخ سو الات یکی از د و ستان

پا سخ سو الات  یکی از د و ستان 
 
 
 
 
ویستا M نوشته است:شما می گویید این موجودات به این دلیل دیگر به زمین نمی آیند چون دست بردن در کار پروردگار را امری نا درست دانسته و می دانند
شاید پس از آمدن به زمین جنگ و خونریزی بر سر اختلاف نظر و نژاد شود


سلام وتشکر

من درا ین مورد چنین گفتم نه چیز دیگری:
دوستان به نظر شما چنین موجوداتی با این توانائی وعلم وقدرتی که به راحتی در این کائنات به سفر می پردازد آیا متواند دارای چنین دید ی باشد که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند گردد.واین در صورتی است که باید کمال(منظور از کمال کمال علمی واخلاقی است) هر موجود هوشمندی توسط خود وی کسب گردد نه به صورت تحمیلی و این اصلی برای تمام آفر ید گان یگانه پا ک است.
این موجودات به چند دلیل با مر د م این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های در گیر این و اقعیات نمیتو انند و اقعیت را بیکباره ارائه به افکار عمو می تز ریق کنند :
۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظم اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سر خوردگی
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......

منظور من از این مطالب این است که زمان این رو یا رو ئی نر سیده بلکه بایستی بر ای هر گو هری ظر فی داشت برای رو شنتر شدن مو ضو ع مثالی می زنم :شما نمی تو انید آب درو ن یک بشکه را هر گز در یک لیو ان جای دهید مگر لیو ان را بز ر گ کنید دقیقا اتفا قی که قر ار است بر ای بشر بیفتد همین است و در حال حاضر با نگاه به این یکصد و اندی سال در میابید که بشر به سوی یا دگیر ی علمی و عملی علو م پیش می رو د و به نگاهی دیگر در حال بز ر گ کر د ن ظر فیت خو یش است بر ای فهمیدن و اقعیتی مهیب .
و لی با این مو ضو ع مو افقم که با آمدن آنها و رو یا رو ی با حقیقت حتما یک سری آد م های متعصب و کو تا ه بین زیر بار حقیقت نخو اهند رفت و در گیر ی حتمی است ولی آنان تصمیم دارند تا بشر خو د به این نتیجه و حقیقت کا ملا نز دیک گر دد تا احتمال تشنج و در گیر ی به کمتر ین حد بر سد .
ادیان مختلف این در گیری ها و تشنج ها را با نا مهای مختلفی پیشبینی کرده اند .


ویستا M نوشته است:حال می پرسم شما از کجا میدانید که نغییرات در زمین و عجایب آن به موجوداتی از جنس به کمال رسیدگان امروزی باز می گردد که در زمانی که به زمین آمده اند تکامل نیافته بودند و از خونریزی نمی هراسیدند؟؟
آیا این ممکن است؟؟؟؟؟من همان گو نه که گفتم دو فر ضیه می تو ان تصور کرد :
یا ما دارای تمدنی در گذ شته های دور بو ده ایم که یا نابود شده اند و یا از این سیاره رفته اند و این آثار با قی مانده تمد ن آنهاست .
و یا این آثار هدیه خود این مو جو دات به مردم این سیاره در گذشته های دور است .
البته احتمال رخ دادن هر دوی این موارد نیز بعید به نظر نمی رسد یعنی کمک کردن این مو جو دات به رشد بشر ی ....

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱ مهر۱۳۸۷ساعت ۱۷:۳۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

کشفی حیر ت آور از یک کا مپیو تر با ستانی

 

 آیا ما در درک تا ریخ اشتباه کر ده ایم ؟؟!!

 

**قسمت چهارم** 

 

کشفی حیر ت آور از یک ماشین خار ق

 

العاده باستانی

 

 

دستگا ه کشف شده در سال 1900

در عید پا ک سال ۱۹۰۰ قایق یک قو اص یو نا نی که کارش جمع آوری مر جان بود تو سط طو فان به سا حل جنو بی جز یره ((کی ثر ا)) بر ده شد .پس از آر امش دریا کا پیتان کند و سKONDOS به کار کنان دستور داد که  د و باره  بر ای جمع اوری مر جان به درون اب بر و ند .آنها در عمق 180 پا یی،کشتی شکسته ای را یا فتند که دا خل آن مملو از ظر وف عجیب آبی رنگ ،و مجسمه های بر نز ی و مر مر ین و ابز ار آلا ت غیر طبیعی بود .

بیر و ن کشید ن کشتی کار دشواری بود در سپتا مبر 1901 عملیات غو اصی متو قف شد در این حین معلو م شد که کشتی در قر ن او ل قبل از میلا د غر ق شده است .((والر یو س استیس  VALERIOS  STAIS)) با ستا ن شنا س  معر وف هنگامی که اشیاء کشف شده ای  را که از درو ن  کشتی بیر و ن آورد ه بو دند  را بر سی می کرد به شیی پو سیده که لا یه ای ضخیم آن را پو شانده بو د بر خورد کرد و قتیکه استیس این شی را دقیقتر برر سی کرد قسمتهای از یک مکانیز م پیچیده که هاوی یک چر خ مر کزی بود یا فت که احتمالا مانند یک دنده دیفر انسیل کار می کرده . این دستگاه شگفت آور  شا مل چهل چر خ دند ه و نه مقیاس متغیرو سه محور که بر رو ی صفحه قرار دا شتند بود ،هنگا می که مقیا س های متغیر ر سم شد ند معما اسرار آمیز تر شد چو ن در هیچ یک از اخبار و یا کتو ب قد یمی به این دستگاه اشاره ای نشده بود . این دستگاه که قدمت آن به یک قر ن قبل از میلا د می رسید قسمتی از یک تقو یم نجو می  شنا سا ئی شد که چر خش و ضعیت ماه و صور ت فلکی را نشان می دهد یک تقو یم کا ملا منا سب،اما سو ال اینست که  این ابز ار و ما شین از کجا آمد ه اند ؟

محققین اعتر ا ف می کنند که در زما ن یو نان با ستان تکنو لو ژی که قادر به سا خت چنین دست گا هی با شد و جو د ند اشته است .((در ک جی د.سو لا  پر ایس))  derk j de soll price می گو ید که یو نا نیان به علو م تجر بی علا قه ای ند اشتند اما حالا هر کو دکی می داند که قبل از اینکه یک ما شین به طور صحیح کار کند ، می با یست چند ین مدل آز ما یشی سا خته شو د   این قا نو ن  در این مورد صا دق می باشد . ین معما   اسر ار جد ید ی را  به دنبال   دارد.

 با چه ابزار و ما شین آلا تی این د ستگاه سا خته شده است؟ زیرا در ابتدا می با یست آنان تکا مل پیدا کر ده و گستر ش می یا فتند .

آخر ین تو لید در زمان خود می با یست چیز ی نو ین بو ده با شد .اگر آن ما شین در یک دو ره تار یخی به و جو د آمده پس چر ا هر گز نه در رو یایات معاصر آن دوره و نه در نشا نها و نسلها به ان اشا ره نشد ه است ؟

تکنیسین ها و ریا ضی دا نا نی که اجازه کار با ماشین در ((آنتی کی ثر ا )) موزه یو نان را داشتند همه متفق و القو ل اند که دقت دستگاه حیر ت آور است با خطا ئی کمتر از یک دهم میلیمتر که آن هم مهم نیست .

 در غیر این صور ت چهل چر خ دند ه و چر خ مر کزی ۲۴۰ دند انهای که هر کدام یک سوم میلیمتر ار تفا ع داشتند سر یع دچار اشتبا ه می شد ند .

آیا به ر استی این د ستگاه هدیه کد ام تکنو لو ژی نا شنا خته برا ی بشر آن رو زگار بوده است ؟؟!!

و یا آن کشتی در هزار ان سال پیش  حامل آثار کد امین تکنو لو ژی و تمد ن نا بو د شد ه بو ده است ؟!!

آیا احتمال آن هست که این آثار بقا یای یک تمدن گمشده بو ده با شند که تو سط سر نشینا ن این کشتی بر ای خر ید و فر و ش اشیاء عتیقه حمل و نقل می شده باشند ؟؟

ووو......

اد امه دارد ...

 

+ نوشته شده در  شنبه ۳۰ شهریور۱۳۸۷ساعت ۳:۲۵ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پا سخ سو ا ل شما دو ستان

 

پا سخ سو ا ل شما  دو ستان

 

او ل از لطف شما بسیار سپاس گذارم با شد که بتوانم در خدمت به همو طنانم گامی گو چک بردارم دو ست عزیز  (جناب رحمیی) در مورد موارد ی که فر مو دید من شکی ندارم وبنا به صحبت شما در همین سیارره هزاران نو ع حیات به صورت مختلف و جود دارد و مسلما در تمام کا ئنات نیز به این صورت خوا هد بود .

ولی در مورد UFO ها باید بیان کنم دوست من این میهمانان فر ازمینی تنو ع بسیار زیادی دارند و نه تنها  از سیاره ما بازدید می کنند بلکه از تمام کائنات بازدید می کنند ما نباید این عالم (کائنات خودمان)را که یکی از چند میلیو ن عالم  مو جود در این آفر ینش می باشد  خالی از مو جود هو شمند بپنداریم که در این صورت به و اقع واقعا خیلی ساده لو ح و سهل انگاریم.

دوستان باید صا دقانه و با صمیم قلب به شما عرض کنم که این بحث بسیار عظیم است و ما نباید اینقدر آن را گو چک بشماریم و واقعا من نمید انم  حقیقتا از کجا برای شما عزیزان شروع کنم .

من از خودمان یعنی حیات  درسیاره خودمان آغازمی کنم :

بنا به پژو هش های اخیر حیات بر روی زمین یک و نیم میلیارد دسال قبل ه ظا هر شده است .پر فسور ((هانس فو گل ))می گوید:

که در آن زمان زمینها شوره زار و اقیانو سها از فضائی فاقد اکسیژن احاطه شده بود و مخلو طی از متان -هیدروژن و  آمو نیاک و شاید اتیلنو  سیانیدهیدروژن اطراف زمین راپو شانده بود و هیچ گو ن حیاتی بر رو یزمین و جود ند اشت در چنین شرا یطی بود که آهنگ حیات شر و ع به تپید ن کرد .

پر فسور ((هارلود کلا یتون اوری))بر نده جایزه نو بل  به همراه دو ستش ((د کتراستانلی میلر))در سال 1935پس از آز مایشات فراو ان ثابت کردند در جو اولیه زمین امکان دارد که اشعه ماورائ بنفش بیشتری و جود داشته و  مخلو طی از مواد(( آسپاراژین  و آلانین وگلیسین ))که تشکیل دهنده(( اسید آمینه ))هستند را در شرایط شبیه سازی شده بد ست آورد .

و با تو جه به این امر امکان دارد که این شرایط در میلیو نهاسیاره دیگر به و جود بیاید و آن تنها به مو اردی چند بستگی دارد مانند مواد تشکیل دهنده سیارات -مدار و فاصله قرار گر فتن از ستاره مادر و...

در سال 1961 هنگامی که 11تن از بزر گتر ین متخصصان عالم کنفر انس سری ((گرین بر گ)) را تر ک کردند با محاسباتی دقیقی که انجام دادند و به رو شی کاملا د قیق و ریاضی  به این نتیجه رسیدند :

حد اقل (50.000.000) نو ع تمد ن دیگر تنها در کهکشان ما و جود دارد .

پر فسور (را جر.ا.مک گاردون)که وظیفه بسیار مهمی از طر ف ناسادر شهر ردستون(آلا باما)به عهده دارد اظهار عقیده نمود هکه بیش از یکصدوسی میلیارد تمدن و فر هنگ  مختلف در این کا ئنات و جود دارد .

در با ب سوال شما :

((اول اين كه فاصله ما با سرعت نور هم خيلي زياده نزديكترين ستاره اي كه سياره اي كنا خودش داره منتر از 100 سال نوري هست. يعني رفت و برگشت اين موجود 200 سال طول ميكشه.))

دوست عزیز بنا به روایت امام صادق: ((ما در زمان ظهور منجی از 26 پله علم یکی را تمام کرده و یکی را تازه شر و ع کردیم .))هنوز ما چه کار کردیم ما هنوز یکصد و اندی سال است که از خوابی 400000 ساله بیدار شدیم ما اگر همانطور که در قبل عرض کردم زمانی را که در این سیاره به زمین نشستیم  تا به امر وز یک روز 24 ساعت فرض کنیم ساعت بیداری بشر فقط چند ثانیه است .

دو ستان برای این مسا فتها و فا صله ها نیز را ه حل های و جود دارد که یکی از آنها  ((سوراخهای کرمی در فضا ))

است . یکی دیگر از آنه طر ح(( لامپ پرنده ای)) بود که در زمان شوروی سابق  یک دانشمند روسی بنام((ک.پ.استا نیو کویچ)) که عضو (کمیسیون ارتباطا ت بین ستارگان آکا دمی علو م شوروی ) بود روی آن کار می کرد (اگر لازم به تو ضیح بیشتر است بیان نمائید تا در پست بعدی برا تو ن بنو سم )و....


در بابت سوال دو م شما:

((دوم اين كه حركت از مبدا اين موجودات اگر به قصد زمين باشه حتما هدف مشخصي در زمين دارند : بررسي موحودات زنده زميني ؟ ايجاد ارتباط با موجودات زميني ؟ جنگ با موجودات زميني ؟ استفاده از منابع معدني و طبيعي زمين ؟))

این سوال به خودی خود یک مبحث جدا گانه و فلسفی دارد که بنا بر اینک این پست بسیار طولا نی شد و شاید خو انند گان عزیز حو صله نکنند در پست آینده مفصلا به این مو ضوع می پر دازم فقط در این حد بگویم که هدف و منظور این میهمانان فرا زمینی کا ملا  صلح طلبانه بوده و هست و  منظور من تمام این میهمانان فرا زمینی  است( که تعدا د شان بسیار بیشتر از آن حدی است که ما تصور می کنیم ) نه آن دسته از بیگا نگان زمینی.......

در مورد مطلب آخر شما :

((فرض ديگر اين هست كه ممكنه اين موجودات منشا زميني داشته باشند! يعني اينها اشكالي از رندگي در زمين باشند كه مثلا در بعد ديگري در حال زندگي هستند؟ اين هم ميتواند فرضيه حضور اين موجودات باشد.))

بله این مو جودات هما نطور که بیان کردم بسیار متنو ع اند و تعدادی از همین سیاره و از همین عا لم ما هستند و تعدادی از جهان های موازی ما به این سیاره می آیند و تعداد بسیار زیاد دیگری نیز از این کا ئنات خود ما هستند ولی در مورد دلیل این بازدیدها همانطور که گفتم بنا بر طولا نی بودن در پست های دیگر عر ض خو اهم کرد .

دو ستان در اینجا من یک معذرت خواهی به تمام شما بد هکارم و از این با بت که و قت شما را گر فتم و لی چار ه ای نیست همان گو نه که در ابتدا عر ض کردم  این مبحث مبحث بسیار بزر گی است و من سعی کردم تا کلی گو ئی کنم ولی باز مطلب زیاد شد .

امیدوارم حو صله شما را سر نبر ده با شم . منتظر نظرات و تبادل افکار زیبای شما هستم.

مو فق و دانا باشید .

بر ای شر کت در این مبا حث به(( تالار گفتمان و بلا گ)) بیا ئید و در مبا حث شر کت

کنید و نظر ا تتان را بیان کنید

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۹:۴۵ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پا سخ سو ا ل شما دو ستان

 
پا سخ سو ا ل شما  دو ستان
 
 
 
قسمت اول
MRT نوشته است:چرا این موجودات هم اکنون نمی آیند و جهان ما را پیشرفت نمی دهند؟!آنان که به گفته ی شما هزاران سال قبل به زمین امده اند؟!!


سلا م دو ست عزیز شما حق داری این مطالب را با ور نکنی چون نتنها شما بلکه بشر همیشه در مو اجه با مسا ئلی که با باور ها و تو انا ئیهایش همخو نیست جبهه می گیرد و دست به مخالفت می زند .من نمیگو یم این مو جو دات در سالهای دور با عث این کار ها شده اند .
بلکه در مورد این موارد دو نظر یه می تو ان بکار بر د :
1- آنها خود زاینده این مسا ئل بو ده اند واین و سا ئل هدیه خد ایان با ستانی به مردم زمین بوده .
2-ما در گذشته دور دارای تمد نهاتی پیشر فته بود ه ایم که یا نا بود شده اند و یا از این سیاره رفته اند .

درمورد آمد ن این مو جو دات و کمک به بشرنیاز به مقداری مقدمه است :
سیاره ما بازدید کنند ه های بسیار زیادی داشته و دارد و در آینده به مراتب بسیار بیشتر خواهد داشت (در این باره جدا گانه صحبت خو اهم کرد )و هر میهمان فضائی که از این نقطه از کا ئنات رد می شود بنا بر اینکه سیاره زمین یکی از زیباترین و جذاب ترین سیارات این ناحیه از کائنات می باشد حداقل یک بار از زمین بازدید می کندو یکی دیگر از دلایل به خاطر تنو ع بسیار زیاد زیست محیطی می باشد .
این مو جودات کاملا صلح جو بوده و نیات خیر خو اهانه دارند و دارای مذ هب و خدا پرست هستند.
محل آمدن این مو جودات به سیاره ما بنا بر تعداد شان متنو ع است عده ای از ابتدا با ما بو ده اند به عنوان نا ظر ین(ملا ئکه) .
انو اع متنو ع دیگر بیشتر در حکم بازدید کنند ه هستند (تعدادی ازنژاد های مختلف ufo ها ).
تعدادی از درون عالم خودمان و از همین جا با ما در رابطه اند(جنیان و مو جو دات از جنس جن) .
و تعدادی دیگر از عو الم موازی ما به دیدار ما می آیند .

ولی در مورد مو جودات هو شمند باید بیان کنم دوست من این میهمانان فر ازمینی تنو ع بسیار زیادی دارند و نه تنها از سیاره ما بازدید می کنند بلکه از تمام کائنات بازدید می کنند ما نباید این عالم (کائنات خودمان)را که یکی از چند میلیو ن عالم مو جود در این آفر ینش می باشد خالی از مو جود هو شمند بپنداریم که در این صورت به و اقع واقعا خیلی ساده لو ح و سهل انگاریم.

ولی حالا چرا علنا خود را معر فی نمی کنند و یا اجازه این کار را ندارند بر می گردد به...

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۹:۴۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

با ز گشا ئی تا ریخ( راز های نا گفته)قسمت سوم

 

 آیا ما در ثبت و درک تار یخ اشتبا ه کرد ه ایم؟؟!!

 

 ***قسمت سوم***

 

 عدسی با ستانی  با تراش عجیب

 


 

 

 

 

 

 

 

 

این لنز متعلق به ۲۵۰۰ سال قبل از میلاد است و از یک مقبره در هلو ن و اقع در مصر کشف شده  اکنون در موزه بر یتا نیا قر ار دارد این کر یستال بطور مکا نیکی تر اش خورده و جا یشگفتی است که تما م محققان به این امر معتر فندو هیچکس منکر آن نیست. 

حال یک سوال چه حقیقتی  در پس این آثار و جو د دارد ؟؟!!

***تو جه***

 

بر ای شر کت در این مبا حث به(( تالار و بلا گ)) بیا ئید و در مبا حث شر کت

کنید و نظر ا تتان را بیان کنید

 

با تشکر (منصوری) مو فق و دا نا با شید

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۹:۲۲ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پا سخ سوال یکی از دو ستان

پا سخ سوال یکی از دو ستانآقای شادو ا نو شته اند :
سلام
من چند روزي كه با وبلاگ شما آشناشده ام خيلي پر محتوا وجالب است اميدوارم كه همشه برقرار باشيد و مااز مطالب زيباي شما استفاده كنيم .
كارتان بسيار استادانه است مخصوصا ربط دادن اجنه با سرنشينان يوفوها ماتا انجا كه مي دانيم اجنه از ماده نيست تا از قوانين ماده پيروي كند ودرزمان ومكان ....

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۹:۴ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

پا سخ سوال یکی از دو ستانپا سخ سوال یکی از دو ستانآقای شادو ا نو شته اند :یکشنبه 24 شهریور1387 ساعت: 23:3 توسط:شادوا
خسته نباشيدبه خاطر مطالب زيبايتان
چيزي كه براي من سوال است آيا خود شما با اين موجودات برخوردي داشته ايد كه در واقعدر حال اثبات وجود آنها هستيد ؟

با سلا م و قدر دانی از حضو رتان . دو ست عزیز من تا به امروز با این مو جو دات بر خوردی ند اشته ام ولی تنها د ر این عالم بر خورد با هر چیز ی دلیل بر تا ئید آن مسئله نیست و مسا ئل گو نا گو نی و جو د دارد که نیاز به تجر به ندارند و لی از شو اهد و قر این بر می آید که مو جو دات بسیار دیگر ی نیز با ید در این و سعت پهنا ور گیتی مو جو د با شند و شو اهد و قر ائین عبا رتند از تار یخ و مذ هب مشکو ک بشر و منطق و فلسفه و د انش نجو م امر وزه بشر...
و فکر می کنم اینها کا فی با شند در ضمن من از دو ران کو دکی در درو ن خود چنین احسا سی را د اشته و دارم که ما در باره بشر و تار یخ مان و مذا هب بسیار ساده اندیش و  غیر منطقی عمل کرده ایم و سو الا ت بسیاری  و جو د دارد که تا به امروز کسی پا سخی بر آن ند اده و من سعی دارم تا با ایجاد این مبا حث و رو شن کردن این تار یکیها شاید بتو انم نقاط کوری از این راز هزار سر را آشکار کنم .
من در این مسا ئل هر گز قصد تحمیل عقاید خود را ند ارم و هر خو اننده خود با ید قضا وت کند .

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۵ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱:۴۸ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

با ز گشا ئی تا ریخ( راز های نا گفته)قسمت دوم

 

 

 آیا ما در ثبت و درک تار یخ اشتبا ه کرد ه ایم؟؟!!

 

 ***قسمت دوم ***

 

کشف هو اپیما های باستانی

 

تصویر مدل مشکو فه در مصر

 

در سال ۱۸۹۸ در مقبر ه ای در نزد یکی ((سا کا را )) مد لی پید ا کر دند که بعنو ان پر نده شنا خته شده است و با همین عنو ان در موزه مصر در قا هره ثبت گر دیده است .این مدل با شما ره ۶۳۴۷ در میان انبو هی از مجسمه دیگر پر ند گان قدیمی مصر به مد ت پنجا ه سال ما ند و لی آیا به و اقع چنین بود .تاا  ینکه  درسال ۱۹۶۹ راز این پر نده عجیب کشف شد .دکتر خلیل مسیحا هنگامی که این مجسمه را دید دچار حیر ت گر دید و بر خلا ف دیگر پر ند گان این مدل ۶۳۴۷ دارای با لهای صا ف و دمی پر ه مانند د اشت  . ایشان کشف نمود که نا می که بر روی این مدل حک شده به نا م پا دیمن(pa diemen) است به معنا ی((هدیه آمو ن)).

آمو ن کیست ؟آمون اله هوا بود که در اثر همنشینی با ((رع)) اله خو رشید به اله نور ار تقا پیدا کر د .امر وزه بدون شک مشخص شده است این مدل مدل یک هو اپیما است و جنس آن از چو ب و وزن آن در حدو د ۳۹.۱۲گرم است و کا ملا سالم می باشد . فا صله دو بال ۱۸ سا نتی متر و دما غه هو اپیما ۳.۲ سانت طول و طول کل هو اپیما حد و دا ۱۴ سا نتی متر است انتها ی با لها و نو ک هو اپیما  با علم آیر و دینا میک سا خته شده و جد ای  چشم سنبلیک و  دو خط کو تاه د ر زیر با لهای هو اپیما دارای هیچ تز ئین دیگر ی نیست.

متخصصین و دا نشمند ان پس از آز ما یشات زیاد آن را از حیث دارا بودن ارزش پر وازی و هو ائی(طبق اصول هو اپیما ئی) دارای ابعادی مناسب دا نستند  .

پس از این کشف هیجان انگیز دو لت مصر به سر پر ستی وزیر فر هنگ محمد جمال الدین مختار یک گروه براییا فتن مد ل های دیگر ما مور نمود و این تیم در ۲۳ دسا مبر ۱۹۷۱ تشکیل و اعضای آن دکتر هنری ریاد مدیر موزه مصر دکتر عبدل قادر سلیم معاون ر ئیس موزه تحقیقات با ستا ن شناسی مصر و دکتر هیسمات نسیها ر ئیس اداره آثار و رسو م با ستانی و کمال نقیب مدیر عا مل اتحا دیه هو اپیما ئی مصر و دکتر عبد ل قادر حاتم نما ینده نخست وزیر و احمد مو ح ر ئیس هو اپیما ئی اعضا این تیم بو دند که مو فق به کشف چهارده مد ل دیگر گر دیدند که در نما یشگاهی  در معر ض نما یش عمو می گذ ا شته شد  .

 هو اپیما های  با ستا نی یا فته شد ه در آمر یکای جنو بی

تصویر مد ل های یا فته شده

این مد ل هو اپیما ئی طلا ئی در موزه ایالت بو گا تا در معر ض تما شا می با شد با ستان شنا سان آن را به عنو ان یک ((زینت مذ هبی)) معر فی نمو ده اند  تا اینکه انجمن هو ا نو ردی نیو یور ک مد ل را در آزمایشات  متعد دو تکنیکی مورد تا ئید قر ار داد و  اعلا م نمود این مد ل ار زش هو ائی دارد .

تا ریخ گذ اری این مصنو عات پر وازی حد اقل به ۱۰۰۰ سال پیش از میلا د بر می گردد.

دو محقق آلما نی به نا م های Algund Eenboom و Peter Belting و همکار نشان

در سال ۱۹۹۷ دو  محقق آلما نی به نا م های Algund Eenboom و Peter Belting دست به ابتکار تا زی زدند و این مد ل ها را سا ختند و حتی آنها را به پر و از در آورد ند .

هو اپیما ی مد ل آما ده پر واز

مد ل ها ی در حال پر و از

حال چند سوال  آیا ما به و اقع در درک و نگار ش تا ریخ بشر یت د چار انحراف و سا ده اند یشی نشد ه ایم ?و آیا ما بسیار ساده انگار نیستیم که خود را تنها سا کنان با تمد ن این سیاره می دانیم؟

من از شما می پر سم آیا  چه تمد ن و تکنو لوژی در پس این مصنو عات و جو د داشته ؟بهتر نیست تا تا ریخ بشر یت یک باره دیگر باز نو یسی گر دد؟


***تو جه***

بر ای شر کت در این مبا حث به(( تالار و بلا گ)) بیا ئید و در مبا حث شر کت کنید و نظر ا تتان را بیان کنید

 

با تشکر (منصوری) مو فق و دا نا با شید


+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲:۴۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

با ز گشا ئی تا ریخ( راز های نا گفته)قسمت او ل

 

آیا ما در ثبت و درک تار یخ اشتبا ه کرد ه ایم؟؟!!

 

 ***قسمت او ل ***

از این پس قصد دارم تا شو اهدی را از تا ریخ برای شما بیان کنم تا به اشتبا هات تا ر یخ نگا ران  نگار ش و در ک تار یخ پی ببر ید و با هم ببینیم آیا ما تنها نسل  هو شمند این سیاره بو ده ایم  :

 

تصویر جمجمه 10000 ساله با اثر گلو له (موزه انسان شنا سی مسکو)

 

ا ین جمجمه متعلق به یک(( گا و کو هاند ار)) است که هم اکنو ن در موزه

 انسا ن شنا سی مسکو نگهد اری می گر دد شما می تو انید آشکارا سو

 را خی را که بر روی این جمجمه ایجاد گر دیده ببینید .

متخصصان و محققین  پس از آزما یشات تشخیص داد ه اند این سو را خ مر

 بو ط به یک گلو له است که تو سط یک اسلحه شلیک گر دیده است .

 حال سو ال در این جا ست که آیا در ۱۰۰۰۰ سال قبل چه کسی

 دارای چنین اسلحه ای بوده ؟وچه کسانی با کد امین دانش   از این

 سلا ح های مدر ن استفا ده می کر ده اند؟؟!!

***تو جه***

بر ای شر کت در این مبا حث به ((تالار و بلا گ)) بیا ئید و در مبا حث شر کت کنید

 و نظر ا تتان را بیان کنید

 

با تشکر (منصوری) مو فق و دا نا با شید

 

+ نوشته شده در  یکشنبه ۲۴ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲:۴۱ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

این هم عقاید متفا و ت دیگر درمورد بشقاب‌های

 

این هم عقاید متفا و ت دیگر درمورد بشقاب‌های پرنده

 

تاریخچه گزارش بشقاب‌های پرنده

در اسناد تاریخی بطور وضوح، مطلبی درباره بشقاب پرنده یافت نمی‌شود، مطالبی که در اسناد تاریخی به عنوان پدیده‌های غیر متعارف نام برده شده‌اند، همان پدیده‌های آسمانی هستند. اگر چه باستان شناسان، در گوشه و کنار جهان، اشکالی را یافته‌اند که تا آنها را به عنوان تصویر سفینه‌های انسان ماورا زمین قلمداد می‌کنند، این برداشتها درست نیست. بشقاب پرنده‌های زیادی در سال ۱۲۷۶ (۱۸۹۷) در آمریکا دیده شده‌اند. مردم آنها را کشتی هوایی (Air ship) می‌نامیدند، که شبیه دیریژابل بودند (Dirigeable) بودند. بشقابهای پرنده به مفهوم امروزی آنها، ابتدا از سال ۱۳۲۲ (۱۹۴۳) تا پایان جنگ جهانی دوم مشاهده شده‌اند که همان فوفایتر (Foo Fighter) آلمانیها بودند.

در روزنامه‌های ۲۲ آذر ۱۳۲۷ (۱۳ دسامبر ۱۹۴۴)، گلوله‌های نقره‌ای شناور در هوا، که متناوبا خاموش و روشن می‌شدند و هواپیماهای شکاری و بمب افکنها را تعقیب می‌کردند،


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۲ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۱:۵ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

آیا اجنه همان موجودات فضایی هستند

 

 

آیا اجنه همان موجودات فضایی هستند ؟ نه کاملا

 

ولی در بسیاری موارد بله! 


روزی که تحقیقاتم را در مورد اجنه و موجودات فضایی شروع کردم هرگز انتظار نداشتم که به ارتباط عجیب این دو پی ببرم .

در تاریخ تقریبا همه ی ملل وجود اجنه با ملاقاتهای سفینه های فضایی همراه است . مفسران آنها را سفینه های فضایی می نامند در حالیکه ما نمی دانیم آنها از کجا آمده اند و نوع و ماده ی سفینه ی آنها چیست. در ملاقاتهای حودم با این موجودات همیشه متوجه این پدیده ی عجیب شدم که سفینه های آنها ناپدید شده و ناگهان ظاهر می شود که غیر مادی بودن انها را ثابت می کند.البته غیر مادی از دید ما ولی مادی در ابعاد دیگر . وجود این موجودات به دلیل رقت قادر به تغییر شکل است و همچنین سفینه هایشان چون از دنیای دیگری وارد این دنیا می شود دارای ملکولهای متفاوتی است که آن را قادر می سازد از دید ما پنهان شوند و هر زمان خواستند خود را نشان دهند. همین حاصیت در مورد اجنه نیز صدق می کند . از طرف دیگر این اجنه در پی تماسهای مکرر با انسانهای تحت نفوذشان خود را به نام موجوداتی از کرات دیگر معرفی می کنند و نام سیاراتی از قبیل نیبیرو و آندرومدا را استفاده می کنند . همانطور که توضیح دادم در مقاله ی جنجال دنیا این اجنه خود را با نامهایی از قبیل مریم - مسیح و یا بودا معرفی می کنند و با غالب شدن به فکر و مغز افرادی که آنها را می پرستند پیامهای خود را به این جهان مخابره می کنند و سبب گمراهی هزاران هزار انسان نا آگاه شده اند. فرصت کم است و صحبت من زیاد . خلاصه بگویم که اگرچه وجود موجودات فضایی در قرآن تایید شده است و ما هم فقط به استناد قرآن صحبت می کنیم اما در بیشتر موارد مشاهدات ما مربوط به اجنه است که به دلایل نا معلومی وارد دنیای ما می شوند و بعضی این مشاهدات با دیدن اشیاء نورانی در آسمان همراه است و اینها سفینه های فضایی نیستند بلکه وسایل نقلیه ی اجنه هستند .چون اجنه هم در دنیای خود تمدنی به تناسب خود دارند و با آن قادر هستند که کارهای زیادی انجام دهند و این به صورت اشیاء نورانی در آسمان ما ظاهر می شود.

در کتیبه های اهرام مصر اشکال این سفینه ها حک شده و شکل اجنه ی داخل آن هم رسم شده است که شباهت فراوانی با موجودات فضایی به نام؛ گری ؛دارند . اما در واقع یکی هستند.

در کتیبه های ایران باستان همواره پیکر موجود انسان نما و یا موجودی با سر انسان و بدن حیوان دیده می شود(مشخصه ی اجنه) و در زمان تاجگذاری شاهان همواره پیکره ی خدایان در بالای سر شاه ظاهر است که این خدایان همانطور که قبلا شرح دادم اجنه هستند. همینطور در معابد برهمایی با هندو با اشکال نیمه انسان و نیمه مار مواجه می شویم و مار در آیین و زبان سنسکریت به معنی جن است و این موجودات را امروزه ناگا می خوانند که با نوعی از موجودات فضایی اشتباه شده اند. در ایالتی با نام ناگا در شمال شرقی هند همه ی مردم به پرستش این موجودات می پردازند و سالانه هزاران توریست برای مشاهده با آنجا سفر می کنند.(این نوع پرستش فقط منحصر به هند نیست)

در کتیبه های آشور و بابل نیز که بخشی از تمدن ایران باستان محسوب می شوند به همین صورت است و بیش از همه در کشورهای آمریکای لاتین مثل پرو چنین اشکالی یافت می شود.

بنابراین دفعه ی دیگر با شییء نورانی مواجه می شوید با دقت بیشتری به آن نگاه کنید!
از کتیبه های اهرام مصرزن نیمه مار و مرد نیمه مار در وسطمردم ناگا پرستزن نیمه مار که از نوع جن استموجودات نیمه انسان و نیمه حیوان از آشور و ایزان باستان

منبع از:shirinnazkhatoon.persianblog.com
+ نوشته شده در  جمعه ۲۲ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۰:۵۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

رو ید ا دهای جالب از بر خورد با مو جو دات فر ازمینی

رو ید ا دهای جالب از بر خورد با مو جو دات

 

فر ازمینی

 

 

 سالها است که هرزگاهی اخباری از رویت بشقاب پرنده ها و انسانهای فضایی گزارش شده است. تاکنون هزاران برگ پرونده محرمانه برای اثبات این پدیده ها تحت بررسی قرارگرفته اند ولی هنوز هم بسیاری از جوانب مربوط به (فضایی ها) ناشناخته باقی مانده است . موضوع دانشمندان نسبت به این گزارشات نیز وضعیت را بغرنج تر مینماید.
به نظر میرسد که آنها مایلند این حرفها را رد کنند ولی باز هم چندان به حرف خود اطمینان ندارند.فضایی ها ارتباط نزدیکی به ارتش ، علوم و سیاستهای تحقیقاتی قدرتهای جهانی دارند و این موضوع در برخی از مدارک محرمانه موسسات سری دولت هایی همچون آمریکی مثل CIA،FBI وزارت اطلاعات ، ناسا و NORAD (فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی) وجود دارد.
برخی بر این باورند .....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۲۲ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۰:۵۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مطالعات فوق سری آمریکا در مورد مو جو دا ت بیگا نه

 

مطالعات فوق سری آمریکا در مورد مو جو دا ت

 

بیگا نه

 

 

اگه یادتون باشه یه پستی داده بودم که بزرگترین هکر دنیا به دلیل هک وب سایت پنتاگون و دیدن مدارک فوق محرمانه درباره موجودات فضایی به حبس ابد محکوم شد.....
امروز که داشتم توی نت میگشتم این خبر رو دیدم که منبع هم نوشته بود: (هم میهن)....


 

بند انگشتی, برای دیدن عکس به صورت کامل بر روی آن کلیک نمایید

اين تصوير فريمي است متعلق به يك قطعه فيلم معروف و جنجالي به مدت ۲ دقيقه و ۵۵ ثانيه كه توسط فردي كه خود را ((ويكتور)) معرفي كرده است و به صورت مخفيانه از پايگاه فوق سري (گروم ليك )واقع در منطقه ۵۱ مكاني كه به گفته بسياري از محققين مركز ازمايش هاي سري دولت امريكا در رابطه با بشقاب هاي پرنده است خارج شده است. در اين فيلم از يك موجود فرازميني - از نژاد خاكستري ها - تحقيقاتي به عمل مي ايد.

ویکتور اذعان كرد چنانچه هويت اصلي او فاش شود بلافاصله توسط دولت به قتل خواهد رسيد. (ادعاي وي درست بود چرا كه بسياري از كساني كه اقدام به افشاي اين مسايل كرده اند توسط دولت ايالات متحده به قتل رسيده اند.)او به بسياري از شبكه هاي خبري مراجعه كرد تا فيلم را براي عموم پخش كنند. ابتدا به شبكه خبري فاكس FoxTV مراجعه نمود. اما ان شبكه به علت مشكلاتي كه قبلا به خاطر پخش فيلم مستند كالبد شكافي موجود فرازميني برايش به وجود امده بود از قبول ان فيلم سر باز زد. ان مشكلات بخاطر ان بود كه پس از پخش فيلم جنجالي ميان موافقان و مخالفان ان فيلم به پا خاست و باعث شد اعتبار شبكه فاكس در نظر مخالفان صحت فيلم خدشه دار شود. و كمپاني فاكس نمي خواست بار ديگر متهم به دروغ پراكني شود. ضمن ان كه پخش چنين اخباري براي شبكه هاي معروف امريكا خشم دولت ان كشور را برايشان به ارمغان مي اورد.سر انجام شبكه اي مستقل در لوس انجلس به نامRocketHome Pictures قبول كرد كه در حضور يك كارشناس بشقاب هاي پرنده - ديويد مورتون - ان را براي عموم پخش كند . پس از پخش فيلم مورتون فيلم را براي بينندگان اينگونه تحليل مي كند:
فيلم صامت در محيطي نيمه تاريك فيلم برداري شده است. نيم رخ دو مرد نمايان است كه يكي از انها يونيفرمي نظامي با يك درجه ستاره روي اپل شانه اش به تن دارد. و يك نفر ديگر كه صورت خود را پوشانده و دست وي در تصوير مشخص است و به نظر مي رسد كه يك پزشك است. انها در محلي نشسته اند كه سيمها ميكروفونها و وسايل پزشكي در ان اتاق به چشم مي خورد. نورهاي ضعيفي نيز روي يك دستگاه چشمك مي زند كه به نظر ميرسد ضربان يك قلب ضعيف را نشان مي دهند. كل صحنه از پشت يك ديوار شيشه اي فيلم برداري شده است. طرف ديگر ميز موجود كوچك قهوه اي رنگي با سر بزرگ و چشمان سياه وجود دارد كه چهره او براي هزاران نفر از ربوده شدگان اشناست. يك فرازميني! وي سپس با بيان چند نشانه در حركات ان موجود احتمال بيمار بودن ان را مطرح مي سازد. ان گونه كه از چهره ي وي پيداست دچار نوعي ناراحتي نيز مي باشد.
وي ادامه مي دهد : پوستش صورتي مايل به قهوه ايست اما قسمت سر ان موجود بنفش رنگ است و اثراتي از كوبيدگي روی ان ديده مي شود به طوري كه احتمالا از نوعي ناراحتي در قسمت جمجمه رنج مي برد. فيلم ادامه پيدا ميكند و در ادامه شاهد نوعي تشنج شديد در ان موجود مي شويم. در لحظه اي از فيلم دهان ان موجود به خاطر اعمال پزشكان باز شده و مقداري از محتواي اب دهانش به بيرون ميريزد. در اين لحظه دستگاه نمايش ضربان قلب ان موجود ناگهان به طرز عجيبي يك نوسان شديد را نشان ميدهد. در اين لحظه مردي كه لباس نظامي به تن دارد علامتي مي دهد و دو پزشك ديگر بلافاصله به كمك مي ايند. اين قطعه فيلم ناگهان در قسمتي كه پزشكان مشغول مداواي ان موجود هستند به پايان مي رسد

واقعي يا دروغي؟

صحت اين فيلم از نظر افراد مختلف متفاوت است. بسياري ان را حقيقي مي دانند و بسياري نيز جعلي. ديويد مورتون پس از ديدن فيلم متقاعد شد كه فيلم حقيقي است به خاطر تطابق و همخواني فيلم با اظهارات ربوده شدگان.
ان موجود شباهت بسياري به موجوداتي دارد كه ربوده شدگان تحت هپينوتيزم شكل و شمايلشان را باز گو كرده اند. اين نوع معروف از فرازميني ها كه براي تمامي يوفولوژيست ها اشناست به خاكستري ها (grey) معروفند . نشانه بعدي كه صحت فيلم را تقويت مي كند اطلاعاتي است كه پايين فيلم به نمايش دردر مي ايند .
DNI/27 و سمت راست ان اعدادي كه به نظر مي رسد براي نشان دادن ساعت و دقيقه و ثانيه به كار مي روند DNI ممكن است به كلمه (اداره اطلاعات نيروي دريايي- Department of NavalIntelligence) دلالت كند . بخشي كه در منطقه ۵۱ مشغول به كار است و بسياري از مردم از فعاليت هاي ان و حتي وجود ان بي اطلاعند . ضمن اين كه جورج ناپ خبرنگار تلويزيون هم زماني كه جنجال باب لازار به راه افتاد(باب لازار از جمله دانشمنداني بود كه مستقيما روي پروژه يوفو ها كار ميكردو سپس تمامي اطلاعات خود را منتشر كرد و باعث جنجال بزرگي شد.) براي روشن شدن ادعاهاي باب لازار چكهايي را كه به او طي مدت زمان كار كردن در منطقه ۵۱ داده شده بود طي يك برنامه تلويزيوني نشان داد كه روي تمام انها مهر DNI خورده بود. اين مساله نيز صحت وجود چنين بخشي را در منطقه ۵۱ افزايش مي دهد.

حالا مي رسيم به ويكتور. كسي كه به هيچ عنوان از ترس كشته شدن هويت خود را فاش نكرد. سوالي كه مطرح مي شود اين است كه وي چگونه توانست اين فيلم را با وجود كنترل شديد از ان محل خارج كند؟ تهيه كننده برنامه اي كه فيلم را براي عموم پخش كرد مي داند كه ويكتور چگونه فيلم را از پايگاه خارج كرد. ويكتور به وي گفته بود كه او برنامه ريزي دقيقي انجام داد تا در لحظه اي كه كسي نظارتي بر رويش ندارد فيلم ها را از روي نوار به سي دي و دي وي دي كپي كند. ضمنا وي عمدا صداي فيلم را حذف كرده تا مبادا هويت و امنيت خود و كساني كه در فيلم نمايش داده مي شوند به خطر افتد.

وي ضمنا به تهيه كننده برنامه گفته بود كه مردي كه در اكثر صحنه هاي اين فيلم كنار ان موجود ايستاده و دستش را به سمت سر خود مي برد تله پات نيروي نظامي بوده كه با حضور خود در انجا برقراي ارتباط تله پاتيكي براي كمك به ان موجود را به عهده داشته است!(اين نكته كه موجودات فرازميني با تله پاتي ارتباط برقرار مي كندد امري حتمي و پذيرفته شده است.)

چون در فيلم ضعف و بيماري ان موجود كاملا اشكار بود براي همين تهيه كننده برنامه از ويكتور راجع به اين كه ايا ان موجود پس از ان واقعه مرده يا خير سوال كرد. ويكتور جواب داد مطمئن نيستم. همين قدر مي دانم كه ديگر از ان موجود براي تحقيقات علمي و مصاحبه استفاده نكردند!

و در پايان طبق اظهارات ويكتور صداهاي اين فيلم كه وي بنا به دلايلي انها را حذف كرده علاوه بر امنيت خود و ديگر افراد مشاهده شده در فيلم اين است كه طي انجام اعمالي بر روي ان موجود سعي مي شود اطلاعات تكنولوژيكي و فني نيز از ان به دست ايد. كه خود ويكتور يا انها را نمي دانسته يا نمي خواسته بگويد. ضمنا اين مساله كه ايا ان فرازميني به ميل خود انجا بوده يا از سانحه ي سقوط بشقاب پرنده اش جان سالم به در برده است نيز نا معلوم است.
منبع: هم میهن

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۷:۳۶ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تر جمه ای دو کتاب بسیار اسر ار آمیز ((کا نچور))و ((تا نچور))

 

تر جمه ای از دو کتاب بسیار اسر ار آمیز ((کا نچور))و ((تا نچور))

 

در مورد مو جو دات فضا ئی

 

تو ضیح مختصر ی در مورد این دو کتاب: البته واژه کتاب به ((کا نچور)) که دارای ۱۰۸ مجلد با قطع بزر گ ۹ فصل و ۱۰۸۳با ب می باشد چند ان درست نیست .به هر حال در ((کا نچور)) متو ن مقد س مذ هب ((لا ما ییسم))جمع آوری شده است و ((تا نچور)) که دارای ۲۲۵ مجلد است دشر ح و تفسیر بر  متو ن ((کا نچور))محسوب می گردد.

مجمو عه این دو کتاب که به خط چینی نو شته شده آنقدر حجیم است که  کا هنان در زما ن حمله کمو نیستها مجبور شد ند در انبا رهای زیادی در رو ستا ها و در ه های تبت آنها را مخفی کنند. این متو ن کلا جز ء متو ن مخفیه و سر ی محسو ب می گرددو تا کنو ن تنها قسمت هائی از آن معنا گر دیده است و  زما ن خلق و نگارش این اثر نا معلو م است.

 

سر فصل یکی از کتا بهای ((کا نچور))((مجمو عه شش صدا))

 

نقل قول((صدای آسمانی)):

 

(آسما نهای مختلفی و جود دارد و تمام خد ایان و ار با بها اجازه ورود به این آسما نها را ندارند تعداد ار با بها هر قدر هم زیاد با شد آنها هم نمی تو انند سه قا نون اصلی و اساسی را زیر پا بگذ ارند . این سه قا نو ن عبا رتند از :منطقه آرزو  منطقه دارای انبساطو منطقه فا قد انبسا ط.این سه قا نو ن به زیر مجمو عه های خود تقسیم می شو ند در مجمو ع ۲۸ مکان دارای سکو نت و جو د دارد . منطقه آرزو دارای شش مکان سکو نت است.)

پس از تو ضیحات مفصل در باره منا طق مختلف و پا دشا هان هر یک از آنها مقایسه ای میان سالهای خد ایان و سالهای بنی بشر انجا م می گیردو معلو م می گر دد طو ل سال های خد ایان در هر منطقه نسبت به سالهای زمینی متفا وت است تو جه کنید:

(در آسمان چهار پا دشاه بزر گ ۵۰ سال زمینی معادل یک روزو یک شب می با شد در اینجا طو ل عمر ۵۰۰ سال است که اگر با سال زمینی محا سبه کنیم بر ابر با ۹ میلیو ن سال می شود .در با لا ی آسمان چهار پا دشاه به دو مین محل سکو نت گاهآسمانی میرسیم یکصد سال بشر در اینجا به مانند یک روز و یک شب است طو ل  عمر در اینجا برابر با یکصد سال است که بنا بر سال مردم زمین ۳۶ میلیو ن سال می شود ...

پس از این آسمان جائی است که به مانند ابر های بسیار متر اکم است در اینجا هفت خز انه به ما نند یک زمین بسیار بزر گ و جو د دارد در اینجا هر ۲۰۰ سال زمینی بر ای ار باب  معا دل یک روز و یک شب است طو لع مر آنها ۲۰۰۰ سال که به سال مردم زمین ۱۴۴ میلیون سال می شود .

پس ازاین آسمان نو بت به منطقه زند گی ((توسی تا ))ها میرسد.نزد این ار باب ها ۴۰۰ سال زمینی بر ابر با یک روز و یک شب  است طو ل عمر انها ۴۰۰۰ سال و بر ابر با سال زمینی۵۷۶ میلیو ن سال است...

بعد از منطقه مورد سکو نت ((توسی تا ))... نو بت به پنجمین جایگاه میر سد ... در اینجا اربا بها قادر ند خود را دگر گو ن کنند و صا حب  پنج عنصر هستند... نزذ این ار باب۸۰۰ سال انسا نها معادل یک شبا نه روز است طو ل عمر آنها ۱۰۰۰۰ سال است که بنا بر سال انسا نها معادل دو میلیاردو ۳۰۴ میلیو ن سال می گردد...

پس از آسمان پنجم نو بت به سکو نتگاه ششم می رسد این ار باب  ها قا درند همه چیز را تعقیر دهند و دگر گون کنند و بر ای تفر یح کاخ و قصر و هر آنچه دو ست دارند بسا زند و فر اهم بیا ورند اینجا قله و او ج آرزو ه هاست در اینجا ۱۶۰۰۰ سال انسا نها بر ابر با یک شبا نه روز است طو ل عمر آنها بر ابر با ۱۶۰۰۰ سال است که اگر به سا لهای زمینی حساب کنیم بر ابر با نه میلیاردو ۲۱۶ میلیو ن سال زمینی محا سبه می شود ...)

جد و ل قو انین زمان در امپر اتو ری ((مو جو دات آسما نی ))

آسمان سال زمینی  طو ل زما ن آسما نی خد ایان طو ل عمر به سا ل زمینی

                                    

در آسما ن او ل ۵۰ یک شبا نه روز ۵۰۰ ۹ میلیو ن
در آسما ن دو م ۱۰۰ یک شبا نه روز ۱۰۰۰ میلیو ن۳۶
در آسما ن سو م ۲۰۰ یک شبا نه روز ۲۰۰۰ ۱۴۴میلیو ن
در آسما ن چهارم ۴۰۰ یک شبا نه روز ۴۰۰۰ میلیو ن۵۷۶
در آسما ن پنجم ۸۰۰ یک شبا نه روز ۱۰۰۰۰ دومیلیاردو۳۰۴ میلیو ن
در آسما ن او ج آر زو  ها ۱۶۰۰ یک شبا نه روز ۱۶۰۰۰ نه میلیارد و ۲۱۶ میلیو ن

در مورد این متو ن و علو م چه باید گفت لطفا درباره  این مسا ئل و بحث در اینباره به تالار گفتمان بر وید و به بحث بپر دازید .

متشکرم(منصوری)

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۷ساعت ۳:۶ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

دو گو (Dogū) ژاپنی با قد مت 5000 سال

 

مجسمه ای با ظا هری عجیبی  با قد مت ۵۰۰۰ سال

 

 

 

این مجسمه دگوی ژاپنی در تا کو مای ژاپن با بیش از ۵۰۰۰ سال قد مت دارای کلاه خود و عینک محافظی  شبیه عینک فضا نوردی بر سر داردو لباسی شبیه به لباس فضا نورد های امروزی ویا رو با تهای امروزی به عینک و لباس و فر م بدن و دستها دقت کنید .

Clay Figurine from Jomon PeriodClay Figurine from Jomon Period 

در پس این مجسمه ها چه حقایقی نهفته است آیا گذ شته گان ما با به تصویر کشیدن این مو جودات حا مل پیا می برای ما بو ده اند .و یا کپی از اصل بو ده است ؟؟!

فر امو ش نکنیم که در اسا طیر ژاپنی نخستین امپر اتور ژاپن از آسمان فر و د آمد ه است!Clay Figurines from Jomon Period


لازم به تذ کر است هر گز و در هیچ سند تا رخی نو شته نشده که ژاپنی ها ما قبل تاریخ چنین لبا سهائی به تن می کرد ه اند و در عصر حجر  عینک را به چشم می زده اند !!!

 

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲:۳۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

یوفولوژی و هزاره گرایی

 

یوفولوژی و هزاره گرایی

 

یوفو (UFO) علامت اختصاری (unknown flying objects) اشیای پرندۀ ناشناخته است که به بررسی پدیدۀ یوفوها، فرازمینیان، تمدن‌های میان کهکشانی، امکان تماس با سیارات دیگر یا مسافرت به آن‌ها یا سفر در ابعاد ناشناخته می‌پردازد. مجموعۀ این مطالعات، منجر به پدید آمدن خرده فرهنگی به نام یوفولوژی (Ufology) (یوفوشناسی یا یوفوگرایی) شد.

یوفوگرایی در جامعۀ معاصر به ویژه در امریکا یک خرده فرهنگ محسوب می‌شود؛ زیرا شامل سازمان‌های تحقیقاتی متعدد، نشریه‌ها، و هم‌چنین جمعیت‌های مذهبی، گردهم‌آیی‌ها، مراکز گردشگری و پایگاه‌های متعدد اینترنتی است.

علاقه به شناخت یوفوها و اطلاع از موجودات فرازمینی در فرهنگ و هنر مردمی در غرب، به ویژه تلویزیون، فیلم و فرهنگ عامه انعکاس گسترده ای دارد، چنانکه عموم مردم از دیدگاه‌های اصلی این خرده فرهنگ آگاهی دارند. یوفوگرایی و سنت های هزاره ای (حکومت هزار سالۀ مسیح در آخرالزمان، طبق سخن انجیل) و مکاشفه ای (مبتنی بر پیش گوییهای کتاب مکاشفۀ یوحنا در عهد جدید دربارۀ آخرالزمان)، در چند نقطه به یکدیگر می رسند و نمونه های جالبی از شکلهای مختلف هزاره گرایی در عصر حاضر به دست می دهند. هنگامی که از پدیدۀ یوفولوژی پنجاه سال می گذشت موضوع دوران هزاره هم بطور جدی مطرح شد و همین امر باعث افزایش علاقه به یوفوها، فرازمینیان و زمینه های یوفولوژی به صورت پرشوری گشت.

در مجموع، عقاید معاصر راجع به یوفوها و موجودات فرازمینی، با عقاید قدیمی هزاره ای به یکدیگر جوش خورده و اَشکال جدید چند رگه ای از هزاره گرایی پدید آورده است؛ مثل گروه یوفویی «دروازۀ آسمان» (Heaven’s Gate) که فرجام خوشی نداشتند.....

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۵:۴۳ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

عکس UFO


عکس UFO

 


     real ufo picture   ufo pic

 

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۸ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۱:۵۸ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

تصا ویر جدید از اشکال هند سی بر مزار ع

تصا ویر جدید از اشکال هند سی بر مزار ع

 

 

gallery_3969_3_1868.jpg gallery_3969_3_12270.jpg

+ نوشته شده در  یکشنبه ۱۷ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۱:۳۶ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

نقل قولی از کتاب عهد عتیق

 

رویدادی شگفت از کتاب عهد عتیق


قسمت(سوم)


در کتاب عهد عتیق به نقل از حضر ت ایوب(ع) تو صیف مو جو دی چنین آمده است بخو انید و خو دتان قضا

و ت کنید:

استخو انهایش بسیار سخت و مثل لو له است .دند ه هایش مثل آهن سفت و سخت هستند ...عطسه  کر د نها یشان نور ساطع می کندو چشما نشان نیز مثل فجر می ما ند .از دها نش آتش و فوران است و جر قه های آتش همیشه در بزا قش مو جود است .از بینیاش دود بر می خیزد .انگار هیزمی شدید می سوزد .نفسهایش هر چیزی را به آتش می کشاند و اگر دها نش را باز کند آتش از آن بیرون می جهد ...با حر کت او نیر و مند تر ین پدیده ها می تر سند و از خو د بی خود می شوند حمله و هجو م به این حیو ان تا ثیر ی ندارد  نیزه و شمشیر و خنجر کار ساز نیست.نه سنگ بر او اثر می کند و نه دشنهای بز رگ وآهنین.بر خوردآهن بر او به مانند ا فتادن کاهی بر رو ی چیز ی است...این حیوان نیر و مند تر از هر چیزی و محکمتر از هر آلیاژی است....عمیق تر ین آبها را در چند لحظه بجو ش می آورد و به دنبال گا مهایش نشا نه هایی بر روی زمین می گذارد که می در خشند . انگار زمین و کا نیهای آن را ذو ب می کند و در یک نقطه بر جای می گذارد .

بر روی زمین چنین نمو نه ای پیدا نمی شود...!!!! (کتاب عهد عتیق ایوب-۴۱ـ۴۰)


حال خود قضا وت کنید بر استی چنین مو جو دی آیا و جو د داشته است؟

 حضر ت ایو ب(ع) پیا مبر بوده و مسلم درو غ و یا هذیان نمی با فته پس این

مو جود  چه بو ده که او با اطلا عات خود سعی بر تو ضیح آن دا شته ؟!!

 

 

 آیا سفینه پر ند ه ای بوده و یا یک رو بات بو ده ویا...خود قضا و ت کنید.

 

بر ای بحث در این موارد در تالار گفتمان  عضو شو ید و به را حتی در این مبا حث شر کت

کنید.

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲۳:۱۳ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

2نظر یه خودم در را بطه با وجود بیگا نگان

 

2نظر یه خودم در را بطه با وجود بیگا نگان

 

این مقاله نو شته شده تو سط دوست عزیزمان آقا مهدی عزیز  نو شته شده .

شما هم می تو انید با عضویت در تالار گفتمان مقالات تان را در وبلا گ با اسم و

مشخصات و آدرس وبلا گتان قر ار دهید .

آقا مهدی از ارسال مقاله تان متشکرم

لطفا دو ستان در مورد مقاله و نظریات دو ست عزیزمان با عضویت در تالار

گفتمان  به بحث بپر دازید و نظر ات خو دتان را بیان کنید متشکرم.

( مدیر یت وبلاگ :منصوری)


توسط mehdigar در شنبه 16 شهریور 1387, 6:33 am

آیا واقعا موجودات هوشمند بنا به گفته بعضی ها در سیارات هستند؟

آنها می توانند همه جا باشند من نظریه خاصی دارم
نظریه من بر دو عامل هست.1-انها هفت نوع از جنهایی هستندجنهائی که بعضی از ما ها به آن اعتقاد داریم یکی از آنها هستند
قدرت فوق العاده دارند همانگونه که ما نژادهایمان چندین نوع هستند انها هم چند نوع هستند ما چیز های را به نام جن و از ما بهترون فقط از این نظر
می شناسیم که سم دارند مو هاشون بلند و...و اینکه باطل کننده ی طلسم و شفا دهنده و...و بعضی که بر اساس ریا ضتهای خاص که در خانه گاهها
افرادی می کشند و و صاحب یک موکل میشوند اما برای خود کاری نمکنند فقط برای دیگران حالاکاری نداریم انها دینشان مسلمان و کافر
بله این موجودات انها هستند من انهارو دیدم که یکیشون همین شکل موجود ات کوتوله و کوچک و کچل با همین شباهتها در شب زمانی که خواب بودم بالا سرم بود
مدام شبها اذیت میشدم و تا ایتکه این جهره را دیدم از ترس بیهوش شدم و از اشنایی که موکلی داشت از اون پرسیدم که گفته بود رهگذری بوده که پرواز میکنند
اما کافر بوده و گفته بود اینها اصلا پیاده راه نمیرن میمیرن واقعا تعجب اور بود من به واقع می گویم که این مو جو دات همینها هستند.
سال 83 من شبها به بشت بوم میرفتم تابستان بود نمیدونم ساختمانهای قصر فیروزرو بلدید من تشنم شد پاشدم آب بخورم یک دفعه دیدم پشت ساختمان کوهی وجود دارد
یه نوری بزرگ می چرخید آمد پایین یه دفعه زرد شد بعد رفت بالا قرمز شد و کوچک شد هیچکس باور نمیکرد که من این ماجرا را تعریف کردم چون شاهد نداشتم اگه داشتم درمحافل خبری میپیچید
و حالا اینکه پس بشقاب پرنده چیه ؟سوال پیش می اید به نظر من یا مثل ماها زندگی میکنند و فکر میکند و با علم جلو میروند یا ذاتا خداوند وسیله اینها را افریده و حالا چرا بشقاب پرنده ؟شاید برای گذر کردن
یا اصلا جزو ملاکه .من خیلی فکر میکنم شاید شما بگید دیگه زیاده روی کردم البته باید ببخشید این تفکراتم بالا خره هر کسی یه نظریه ای داره.شاید قران میگه ملاکه پرواز می کنند اینها باشندهنوز قطعی نشده که اینها چه موجودات هستند.

2-اگر در سیارات باشند حالا نظریه اول که جن نباشند علم آنها بالا است. بحث جالب میشود یکی اینکه شاید زودتر از ما آفریده شدند یا از اینده ماها زود با خبر میشوند که پیشرفته تر از ماها باشند
یا طوری افریده شدند که فقط دنبال علم باشند واینکه میایند در سیاره ما زمین پس چرا ارتباط بر قرار نمیکنند بر عکس ما که مشتاقیم محل زندگی و و سیاره انها بدانیم البته سازمان فضایی ناسا خیلی چیزها فاش نکرده اکه چیزی یافته باشند شاید انها کل سیاره ما رو مو به مو از اتفاقات میدانند یا اینکه علمی که دارند منتقل نمیکنند و بحثی که اینجا هست خداوند برای هر موجو دو پایی که هوش و عقل دارد و خوب و بد را تشخیص می دهد دین ومذهبی آورده است پس باید انها هم پیامبر داشته باشند یا اینکه پیامبران ما رامیشناسند اگر نظریه اول باشد صد درصد دین دارند چرا که پیامبران ما با انها ارتباط داشتند و من معتقدم که از آنها جهت شفا گرفتن استفاده می کردند اینو فراموش نکنیم جنها بیشتر از ماها با خدا در ارتبا طند چرا که مریض را شفا میدهند بحث ادامه دارد در اینه نزدیک خبر اینکه انها کی هستند به شما خواهم گفت حدود یک ماه دیگه.
من به نظریه اول بیشتر معتقدم چون منطق بیشتر حکم میکند شما چطور؟
(مهدی)
http://www.mehdisingel.parsiblog.com    وبلاگ:
+ نوشته شده در  شنبه ۱۶ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۷:۴۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

اعتراض به قیمت بالا و سر عت کم اینتر نت در ایران

اعتراض به قیمت بالا و سر عت کم اینتر نت در ایران

سلام به مردم شريف ايران.از اينکه اين همه مدت صبر کرديد براي اينترنت پر سرعت و ارزون ممنون

اما حالا ديگه صبر فايده اي نداره و بايد اعتراض گسترده اي به دولت بکنيم.


خواهشابه لينک زير برويد و امضا کنيد لينک زير رو در هر جا که ميتونيد تبليغ کنيد.درسايت يا وبلاگتون


بر ای احقا ق حقو قتان لطفا این کار را انجام دهید


 

براي امضا فقط روي Click Here To Sign Petition  کليک کنيد.

http://www.petitiononline.com/hsiforus/petition.html


***اینترنت پر سرعت و ارزان حق  هر ایر انیست***

+ نوشته شده در  جمعه ۱۵ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲۱:۲ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

زیست فرازمینی

زیست فر ازمینی
این مسئله که آیا حیات آلی در جای دیگری از جهان وجود دارد و اینکه آیا ممکن است تمدن ماوراء زمینی وجود داشته باشد، موضوع مهمی ‌برای دانشمندان و عموم مردم بوده است. با وجود چنین واقعیتی که هیچ موجود زنده‌ای در خارج از سیاره ما کشف نشده، علوم طبیعی جدید به قدری پیشرفت نموده‌اند که اکنون می‌توان این مسئله را بر مبنای علمی ‌مستحکمی ‌بنیان نهاد. پژوهشهایی در این مورد به وسیله دانشمندانی که در بسیاری از زمینه‌ها فعالیت دارند، در دست اجرا است.

علل امکان وجود زندگی فرازمینی
ابتدا به نظر می‌آید که اطلاعات علمی ‌موجود، امکان پخش گسترده حیات هوشمند در جهان را کاملاً تصدیق می‌نماید. اولا اگر موجودات زنده به طور طبیعی ضمن تکامل سیاره ما در زمین به وجود آمده‌اند، چنین تصوری منطقی است که تکامل مشابهی می‌تواند در اجسام فضایی دیگر از نوع زمین صورت گیرد. نکته دوم این است کربن که اساس شیمیایی ماده زنده است، یکی از فراوانترین عناصر در جهان است. نکته سوم بدین شرح است که به وسیله روش اخترشناسی مولکولی ثابت گردیده سنتز مولکولهای آلی پیچیده که از آن حیات آلی می‌تواند به وجود آید، در توده‌های گاز و گرد و غباری که فضای بین ستاره‌ای را اشغال نموده‌اند، انجام می‌گیرد. ولی تمام این مطالب در قلمرو استدلال نظری هستند، بگونه‌ای که واقعیت این مسئله بسیار پیچیده‌تر است.

شرط وجود حیات فرازمینی
بدیهی است هنگامی ‌که سیارات از گاز و گرد و غبار ایجاد می‌شوند، مولکولهای آلی موجود در این ماده نابود می‌شوند. یعنی آنکه برای ظاهر شدن موجودات زنده در یک سیاره لازمست که ابتدا، ترکیبات پیش حیاتی در همان کره به وجود آید. به نظر می‌آید که حتی پخش گسترده مولکولهای آلی در فضای بین ستاره‌ای نمی‌تواند پیدایش حیات آلی را در سیاراتی مانند زمین تضمین نماید، حتی پیشگویی در این باره که حیات بتواند در اجسام فضایی دیگر ظاهر گردد، مشکل است.....


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ۱۵ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۶:۱۱ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

فرماندار سابق آریزونا و پرونده رویارویی با (UFO)

 

فرماندار سابق آریزونا پرونده رویارویی


با اجسام ناشناس پرنده(UFO) را بست.


 


سیمینگتون ، فرماندار اسبق آریزونا


-توضیحات "سیمینگتون" درباره دیده شدن نور های افسانه ای در سال 1997

برای 6 سال که فرماندار آریزونا سمینگتون با مردمان آمریکایی و ساکنان کره زمین سر و کار داشت با چیز جدیدی رو برو شد، او از تماس حاصل کردن با موجوداتی عجیب که ساکنان زمین نبودند صحبت می کند.
این گفته کاملا هیجان انگیز بود. سیمینگتون می گوید: زمانی که من این ها را دیدم به طور مطلق دستگیرم شد که آن ها موجودات ناشناخته پرنده (UFO) هستند. من تا به حال در زندگی ام چیزی شبیه به این ندیدم.
این یک پدیده بود اما حالا یک ماده افسانه ای به شما می رود. فراخوانده نور های فونیکس. آنجا ویدئویی بود از آن نورهای پرنده مرموز در آرایش آسمان شب آریزونا و این گواهی شده بود به وسیله هزاران نفر.
آن واقعا آرام حرکت می کرد و من به آنجا رفتم و شوخی کنان به همسرم گفتم ما اجسام ناشناسی داریم که از جهان دیگری آمده اند.
شاهد دیگر توماس چاوز (Thomas Chavez) بود که وقتی آنها را دیده بود می گفت به طور یقین آن ها هواپیما نیستند ، ما هواپیما را به راحتی می توانیم تشخیص دهیم.

-به طور یقین UFO هاآن یک داستان متفاوت بود که سمینگتون زمان شاهد بودن ماجرا آن را شرح داد ، زمانی که خبر های جعلی در کنفرانس ها از منابع نوری در خشان توسط Martin Costum شرح داده شد و بیان شده که
این یک موضوع جدی را به افراد نشان میدهد سمینگتون در جلسه خبری خندید!.
سمینگتون می گوید که سعی میکرد همه را در آرام کند. می خواستم که این موضوع را به خنده و شوخی تبدیل کنم مه جلوی تشنج عمومی را بگیرم.
آنجا گزارش هایی بود از دیده شدن اجسام بیگانه در آسمان که اخیرا رخ داده بود ، مقداری از آن ها قابل تشریح بود و مقداری از آن ها نه.
در واشینگتون ، در پاییز توپ های آتشین در بالای آسمان بود. سازمان می گفت که این ها نورهای بازتاب شده خورشید در اثر برخورد با یک هوپیما بوده . در ژانویه در نواری روشن در وسط شرق روشن شد خارج از راکت های روسیه که برای جنگ بودند . نیروی هوایی ادعا کرد که نورهای فونیکس مشهور شده چیزهایی جز تمرین های هواپیما های نظامی نیستند!.
این به حقیقتا مردکی نیست که سفینه های فضایی از جهان های دیگر هرگز با زمین ملاقات نداشته اند. ( گفته شده به وسیله جیمز مک گاها James McGaha منجم و بازنشسته خلبانی نیروی هوایی آمریکا)

اما سمینگتون طور دیگری اعتقاد داشت. آن ها 5 درصد از چیز هایی هستند که پس از دیده شدن غیر قابل توصیف هستند و این من را متقاعد می کند که آن ها UFO ها هستند و من کاملا این ایده را باز کردم که هرکس گه گاه با آن ها مواجه می شود.
بسیاری از مردم با سیمینگتون هم عقیده هستند.
پیوست
فقط در همین هفته فرانسه اولین کشوری بود که پرونده های سری را روی اینترنت قرار می داد ، در حدود 100 هزار پرونده منتشر شده که درباره دیده شدن اجسام ناشناس در 70 سال گذشته توصیح می دهد و این جزو علاقه های مردم بود.

+ نوشته شده در  جمعه ۱۵ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۶:۱ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

سو ا لات جالب

ویستا M نوشته است:آقای منصوری
سلام!
این تکنولوژی که میگید یعنی حرکت ماورائ سرعت نور؟؟؟؟
جز این امکان نداره!
اگه داره خیلی واسم جالبه بدونم !
سلام
من از شما سو الی دارم تا به امر وز چند ین با راتفا ق افتا ده تا حتمی تر ین با ور ها و قو انین علمی بشر به چا لش کشیده شده و قو انین و نظر یه های جدید غلط و یا نا قص بو دن این باورها را اثبات نمو ده است ؟
اگر در مورد سر عت نور و بالا تر از آن مشکلی هست با ید بیان کنم دو ست من آفر ینش همین رو زنه کو چکی نیست که به و سیله علم بر دید گان ما قر ار گر فته بلکه ما تنها آفر ینش عظیم الهی را از عینکی که بر چشم زده ایم می بینیم و سعی می کنیم تمام مسا ئل را با این علو م نا قصی که کسب کر ده ایم پا سخ بد هیم و این در صورتی است که ما هنوز بسیاری از راز های این آفر ینش شگفت آور را نمی شنا سیم و بسیار ناآگا ه تر از اینی هستیم که فکر می کنید .
لازم می دانم مقاله ((سرعت نور شکسته شد))به آدرس زیر را بخو انید : http://cph-theory.persiangig.com/2221-soratenoor.htm
دوست عزیز بنا به روایت امام صادق: ((ما در زمان ظهور منجی از 26 پله علم یکی را تمام کرده و یکی دیگر را تازه شر و ع کرده ایم .))هنوز ما چه کار کردیم ما هنوز یکصد و اندی سال است که از خوابی 40000 ساله بیدار شدیم ما اگر زمانی را که در این سیاره به زمین نشستیم تا به امر وز یک روز 24 ساعته فرض کنیم ساعت بیداری بشر فقط چند ثانیه آخر است .
دو ستان برای این مسا فتها و فا صله ها نیز را ه حل های و جود دارد که یکی از آنها ((سوراخهای کرمی در فضا ))
است . یکی دیگر از آنه طر ح(( لامپ پرنده ای)) بود که در زمان شوروی سابق یک دانشمند روسی بنام((ک.پ.استا نیو کویچ)) که عضو (کمیسیون ارتباطا ت بین ستارگان آکا دمی علو م شوروی ) بود روی آن کار می کرد (اگر لازم به تو ضیح بیشتر است بیان نمائید تا در پست بعدی برا تو ن بنو سم )و....

اگر ازطر یقه مسا فر ت آنها اطلا عاتی می خو اهید به پست بعدی تو جه کنید.

ویستا M نوشته است:در ضمن این اطلاعات رو از کجا بدست آوردید و از کجا این همه مطمئنید؟؟
اگه اینها فقط حدسه پس من بازم می گم یوفو ها وجود ندارند...


این نظر یات نتیجه بیست و یک سال تلاش و تحقیق و مطالعه من در مورد مسا ئل ufoهاو تاریخ و باستا نشناسی و مذهب و...است
و نتیجه صدها کتاب در این با ره است.این مو جو دات هما ن گو ن که گفتم در تا ریخ و مذا هب ما همو اره رد پا یشا ن هست .اگر سو الی دارید با کمال میل آما ده بحث و تبا دل افکارم.


ویستا M نوشته است:می دونید چند سال زمینی طول می کشه اونا بیاند اینجا؟؟


در سته در حد تو انا ئی های ماخیلی زیادولی این در حا لتی است که سطح اطلا عات و علو م انها با ما یکی با شد و وسا ئل ابتدائی و پار ه سنگی ما را بر ای سفر های فضا ئی داشته با شند و این از دید گاه بشر امر و زی نا ممکن است و لی هرسیاره ای می تو اند امکا نات و سطح پیشر فت و دا نش خود را داشته با شد .

ویستا M نوشته است:چرا وقتی میاند اون همه علم رو که باش اومدند زمین به ما انتقال نمی دند ما هم بریم دیدن سیاره و احتمالا منظومه اشون!!؟؟؟


در مورد این سوال با ید عر ض کنم :
پا سخ این مطلب بسیار طو لا نی و فلسفی است و لا زمه در ک آن شناخت پر و رد گار و هد ف آفر ینش و چگو نگی و راز پا یداری آفر ینش بر یک اصو ل و هما ن یگا نگی خد ا و ند است که در صور ت حو صله خو ا نند گا ن سعی می کنم به اختصار تو ضیح بد هم .
تذ کر :
( منظور از آفر ینش آفر ینش عو الم مادی و غیره و کلیت است نه همین کیهان ...و منظور از علوم صحبت ازکلیه علو م شنا خته شده و نا شنا خته آفر ینش است )

دو ست من تمام افر ینش در و ن مایه یکسانی دارد و از لحا ظ سا ختاری و پا یه از یک قا نو ن و از یک اصل کلی تبعید می کند و این اصل با عث ثبا ت و پا ید اری این عو الم است و یگا نگی آفر ید گار است تمام این عوالم مو جو د در این آ فر ینش در عین تفا و تهای ظا هر ی دارای یک ذا تند به طور مثال جهان ما دیات با اینکه تفا و ت ها ی ز یادی رد عنا صر دارند و لی در با طن همه از اتمها و در آخر از انر ژی تشکیل شد ه اند و در ر یشه به و حد انیت می ر سیم حال تمام این را بطه ها چیز ی نیست جز علو م مختلف که ما با نا مهای مختلف بر رو ی این سیاره می شنا سیم و چو ن این مو جو دات از این آفر ینش و از این عالم ما دی و عو الم دیگر می تو انند بیا یند پس در ریشه آنها نیز این علوم را شنا خته و بر پا یه این ر و ابط و دانش مشغو ل حیا ت و پیشر فت هستند.
پس نتیجه می گیر یم چو ن بشر از ابتد ای خلقت رو به پیشر فت و تر قی است و لحظه به لحظه را ه به سو ی کمال می بر د و کمال معنا نمی یابد مگر بر پا یه کشف علو م و به کار گیر ی آن در زند گی روز مر ه .
حال چو ن علو م بنا بر تعر یفی که شد دارای ریشه و سطو ح یکسانی در کل آفر ینش است پس این مر احل تکا مل و رشد به سو ی کمال و کسب علم بر ای تمام آفر ید گان خداوند یکسان است .(چه مو جو دات مادی مانند انسان -ufo هاو...و چه غیر مادی...)
اگر به پیشر فت بشر در طو ل تاریخ نگاه کر ده با شید بشر همواره با در یا فت بیشتر علو م و باز شد ن چشما نش به گستر د گی عالم و در صورت دستر سی به آن همواره به سوی صلح و اتحاد پیش می رود و سعی می کند تا با تشکیل اتحا دیه های مختلف و قو انین جد ید(به مانند بر داشتن مر زها -واحد پو لی مشتر ک-تشکیل ار تش مشتر ک-تشکیل مجا مع علمی متحد -سا خت ایستگاه بین المللی فضا ئی و.... )تا حد امکان از تنشها کم کند و بر نکات مثبت نگا ه کند و لا زم است به آگا هی بر سانم بشر در آینده تبدیل به نژاد بشر (بنی آدم)و کشورها تبدیل به سیاره مشتر ک زمین خو اهد شد و هما ن گو نه که مقد ما ت آن را شا هد هستید به مانند اتحا دیه ار و پا -اتحادیه آمر یکای جنوبی و اتحا دیه آفر یقائی و...
این نشا ن دهند ه آن است که بشر با دستیابی بر علو م نتنها علو م مادی و امکا نات مادی خود را تعقیر می دهد بلکه در اخلا ق و فر هنگ نیز د چار انقلا بهای ر فتاری و فر هنگی می گردد زیر ا لاز مه کار بردی شدن هر علمی دارا شدن فر هنگ آن علو م است تا تبدیل به علو م کار ربر دی شود .
ما با رشد علو م و ورود به جا معه بین کهکشانی به این فر هنگ دست پیدا خو اهیم کرد که نبا یستی در ر شد طبیعی مو جو دات دیگرو روال طبیعی کمالیابی آن مو جو د دخالت کنیم زیرا قر ار ردادن علو م بدون ظر فیت و فر هنگ آن علو م به مانند دادن چا قوی جر احی به دست یک کو دک است به طور مثال ما (نو ع بشر)به محظ شنا خت تو انا ئی های اتم و شکا فت هسته ای دست به سا خت و آز مایش سلا ح زدیم و با گذ شت زما ن و دارا شدن فر هنگ آن به نکات مثبت آن پی بر ده و از این چا قوی دو طر فه بر ای جر احی استفا ده کردیم و بنفع بشر .
و حال نتیجه اینکه:
چون این مو جو دات نیر این قو انین و شر ایط را شنا خته و تجر به نمو ده اند و تنها به علت زود تر رسید ن به این علوم بنا بر شر ایط اجتما عی و امکا نات سیاره ای دارای این تو انا ئیها هستند و به دلیل دارا بو دن این فر هنگ صلح طلب و خو اهان دو ستی و عشق می با شند زیرا که آفرینش در ریشه بر پایه عشق بنا گر دیده است و ما نیز با طی علو م مختلف جنگ و این صفا ت شیطا نی را کنار خو اهیم گذ اشت و آن نیز لحظه ای نیست مگر لحظه دارا شدن علو م و راز های طر یقه سفر به کا ئنات و پیو ستن به جا معه بین کهکشانی است و آن لحظه ای نیست مگر همان و عد های که در تمام ادیان آسمانی و عده داده شده و آن لحظه ظهور منجی است .انشاء الله
در پایان سعی کردم با تمام تلاش و به صور ت فهر ست وار این مطالب را بیان کنم و امید وارم تو انسته با شم جان مطلب را بیان کنم عزیزان این مبحث به گستره طول کل تاریخ بشر یت است و هرلحظه و هر مطلبی از آن یک مبحث عظیم است به درازای چندین کتاب.
اگر خو اهان گفتگو و بحث بیشتر هستید لطفا بیان کنید تا من مدارک و مطالب تاریخی رانیز ارا ئه کنم .
با تشکر از صبر و حو صله تان-منصوری
+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۴ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱:۱۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

مشاهده بشقاب پر نده در انگلیس

 

مشاهده بشقاب پر نده در انگلیس

 • نويسنده : مهدي آني:


  همه دنيا مي دانند که انگليسي ها عاشق داستانهاي مربوط به بشقاب پرنده ها و موجودات فضايي مي باشند.


  اما اين بار داستان ظاهرا کمي جدي تر بنظر مي رسد.
  شنبه گذشته چهار سرباز انگليسي موفق به ديدن 13 بشقاب پرنده در آسمان پادگان محل خدمت خود شده اند.
  براي اينکه ناباوران به وجود بشقاب پرنده ها را بتوانند قانع کنند، مارک پراکترMark Proctor (يکي از اين چهار سرباز) با کمک موبايل خود فيلمي هم از آنها تهيه کرده است.
  اين فيلم در حال حاضر توسط دولت در حال بررسي است، تا ماهيت اين اشيا را شناسايي و در صورت لزوم راه کارهاي دفاعي در مقابل آن را پيدا کنند.
  داستاني عجيب،


  موضوع وقتي جالب مي شود که بدانيد 2 ساعت قبل از ديده شدن آنها توسط سربازان و در 130 کيلومتري محل ياد شده ديده شدن بشقاب پرنده گزارش شده است.
  جالبتر اينکه 3 ساعت بعد از اين ماجرا هم يک زوج گزارش داده اند زماني که در اتوبان بوده اند، توسط نور يک شيئي ناشناس از آسمان تعقيب شده اند.
  ديگر اينکه روز قبل از اين ماجرا هم ديده شدن 7 بشقاب پرنده گزارش شده است، و شخص گزارش دهنده موفق به گرفقن عکس هم شده است.
  شرح ماجرا،


  مارک پراکتر مي گويد: در اتاق کنترل بودم که ناگهان فرياد ديگر دوستانم را شنيدم، براي اينکه بتوانم به دليل اين هيجان آنها پي ببرم، از اتاق کنترل خارج شدم که 13 شيئي ناشناس را ديدم که در آسمان جولان مي دادند.
  آنها تمام مدت در حال ويراژ دادن بودند و نور صادر شده از آنها مدام تغيير رنگ مي داد، اما من بالاخره موفق شدم که از دو تا ازآنها با موبايل ام فيلم تهيه کنم.
  از طرف ارتش به اين سربازان دستور داده شده است که در اين مورد با احدي صحبت نکنند، ولي خوشبختانه اين يکي نتوانسته جلوي خودش را گرفته و (The Sun) را در جريان اين ماجرا قرار داده است.
   
 • + نوشته شده در  دوشنبه ۱۱ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۷:۳۲ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  موسیقی و مو جو دات فضا ئی

   

   

  هوش فرازميني و موسيقي آسماني
   
   
  هوش فرازميني و موسيقي آسماني
  پنجشنبه 23 خرداد 1387 / 12 ژوئن 2008 ..... آیا به راستی موسیقی برای موجودات هوشمندی که به صورت غیر وابسته با دیگر موجودات سیارات دیگر ارتباط برقرار میکنند قابل فهم خواهد بود؟ آیا یافته های شنیداری و ریاضیاتی موسیقی زمینی آنقدر در سطح جهانی پیشرفته هستند که مبنایی برای ارتباطات میان ستاره ای قرار گیرند؟

   
  حتي عجيب تر و بيگانه تر از آن چيزي هستند كه نويسندگان خلاق علمي – تخيلي امروزي تصورش را ميكنند.

   پيشنهاد استفاده از موسيقي براي ارتباط با هوش هاي فرا زميني تاريخي دراز دارد. از قرن 17 ميلادي نوع ادبي سفرهاي خيالي اروپايي مفهومي نو براي كشف گونه ي مختلفي از پيشنهادات براي طرح هاي جهاني زبان فراهم نمود.

   

  به عنوان مثال، كشيش انگليسي فرانسيس گادوين سفري را به ماه توصيف كرد كه در آن ماجراجويي زميني با ساكنين بيگانه و عجيب ماه رويا رو ميشود. اين ماجراجوي زميني به وسيله ي زبان موسيقي با ساكنين ماه ارتباط برقرار كرده بود در عين حالي كه الهام اين زبان صوتي زميني بود. (براساس زبان چيني كه به وسيله ي فرستادگان يسوعي تازه بازگشته به اروپا توصيف شد.)

  در موضوع گادوين؛ زبان قمري، سيستم موسيقي بود كه تنها حروف الفبا را به

  نت هاي موسيقي خاصي ترجمه ميكرد. با اين حال در سه قرن بعدي، اين زبان پيشنهادات زبان جهاني را به طور صحيحتري مورد بررسي قرار داد.

  اما آيا به راستي موسيقي براي موجودات هوشمندي كه به صورت غير وابسته با ديگر موجودات سيارات ديگر ارتباط برقرار ميكنند قابل فهم خواهد بود؟ آيا يافته هاي شنيداري و رياضياتي موسيقي زميني آنقدر در سطح جهاني پيشرفته هستند كه مبنايي براي ارتباطات ميان ستاره اي قرار گيرند؟

  منجم؛ سباستين ون هوارنر مبحثي را مطرح كرد كه با توجه به جامعيت ممكن حداقل برخي از جنبه هاي موسيقي بود. او پيشنهاد كرد كه اگر هوش فرازميني واقعا موسيقي را گسترش داده باشد، ممكن است ساختار اين موسيقي ويژگي هاي خاصي را در اختيار موسيقي زميني قرار دهد.

  تحليل او از عدد نت ها در مقياسهاي موسيقيايي علاقه مندي مخصوص اوست. او پيشنهاد داد كه اين واقعيت كه يك پيانو 12 كليد سفيد و سياه در يك اكتيو دارد كاملا دلخواهانه نيست. به جاي آن استفاده از يك مقياس 12 صدايي در موسيقي غربي بر اساس موسيقي چند صدايي است. (موسيقي كه در يك زمان بيش از يك نت با هم نواخته ميشوند.) با تحليل اين منجم فقط مقدار كمي از امكان هايي وجود دارد كه موسيقي چند صدايي را كاربردي ميكند.

  مخصوصا، موسيقي چند صدايي بايد با دو خواسته ي رقيب  هم رو يا رو باشد، رويارويي كه هميشه نيازمند يك سازش است.

  اولين خواسته اينست كه يك اكتيو بايد به قسمت هاي برابري قابل قسمت باشد تا اجازه ي زير و بم صدا را از يك كليد به كليد ديگر بدهد.

  دومين خواسته اينست كه صداهايي كه همسان اين بخش هاي برابر هستند بايد از فركانسهايي باشند كه داراي نسبت هاي رياضياتي مخصوصي نسبت به ديگر بخشها هستند. با اين حال هر گونه تلاشي براي رسيدن به اين دو وضعيت نيازمند كمي سازش ميباشد.

  وقفه هاي برابر باعث توليد دقيق صوت هاي هارمونيك نميشوند. از اينرو هر صدا بايد مضمون مطابقتهاي نسبتا نزديكي را برساند كه فقط هارموني هاي ممكن كمي را مورد استفاده قرار ميدهند.

  براي مثال موسيقي كلاسيك غربي، يك مقياس 12 صدايي را مورد استفاده قرار ميدهد كه تنها مجاز به 5 هارمونيك ميباشد.

  اما، بر اساس آنچه كه هوارنر گفته است، يك مقياس 12 صدايي سازشهاي خوب را براي موسيقي چند آوايي از بين نميبرد. ممكن است كسي يك مقياس 31 اوا يا 5 اوا را استفاده كند. انتخابي كه بين اين مقياس ها صورت ميگيرد، ممكن است سرنخي در مورد كار كرد حساس هوش فرازميني در استفاده از اين مقياس ها به دست ما بدهد.

  اين موجودات هوشمند فضايي كه با تحليلهاي شنيداري حساستري از انسان هاي زميني  به فعاليت ميپردازند ممكن است از قسمت هاي بهتري از مقياس 31 اوا برخوردار باشند و آنها را مورد استفاده قرار بدهند.

  در مقايسه با ما، موجودات فوق زميني با سيستم هاي شنيداري كمترحساس محتملا بيشتر فقط از يك سيستم 5 اوا استفاده ميكنند.

  در حالي كه انتخاب بين مقياس هاي موسيقيايي ممكن است با علم زيست شناسي مورد توجه قرار نگيرد ( انتخاب بين مقياس هاي 5 اوا، 12 آوا، 31 آوا همانطور كه بين فرهنگهاي انساني پيشنهاد شده است) اما گاهي اوقات وسيله هاي حساس ممكن است محدوده ي مقياس هاي موسيقيايي مختلف را مختصر كنند.

  اين برازنده به نظر ميرسد اگر تصور سفرهاي خيالي قرون گذشته كه براي ما سر نخهايي از پيام هاي واقعي را به ارمغان ميآورد روزي به واقعيت بپيوندد. پيام هايي كه ممكن است روزي از فرازميني ها دريافت كنيم.

  فرازمينيها همان موجوداتي كه حتي عجيب تر و بيگانه تر از آن چيزي هستند كه نويسندگان خلاق علمي – تخيلي امروزي تصورش را ميكنند.

   

   

  + نوشته شده در  جمعه ۸ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲۲:۴۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  سنگ نوشته هاي اهرام مصرو ufo

  سنگ نوشته هاي اهرام مصرو ufo


   
  + نوشته شده در  جمعه ۸ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۸:۲۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  حا دثه رازول و عکس هائی عده ای از شا هد ان

   
  رویدادرازول ۱۹۴۷ و  عکس های عده ای از شا هد ان
   
  Roswell Crash

  Nurse Drawing

  Nurse's drawing

  Mac Brazel & Wife

  Brazel & Wife  

  Mac Brazel

  Mac Brazel

  Mac Brazel farm house

  Brazel's Ranch house

   
  ماجراي بشقاب پرنده هايي كه در تابستان پنجاه سال پيش در شهر رازول آمريكا فرود آمدند، همچنان موضوع بحث محافل علمي و غيرعلمي در آمريكا و سرتاسرجهان است. هرچند كه دولت آمريكا بارها اعلام كرده است كه حادثه رازول يك دروغ است، اما شواهد بسياري وجود دارد كه حكايت از آن مي كند كه موجودات فضايي واقعاً در سال 1947 در روي كره زمين و در شهر رازول فرود آمدند و مسايلي را آفريدند، فرانك كافمن هشتاد و يك ساله، يكي از ساكنان شهر رازول آمريكاست. او يكي از اندك شاهدان زنده حادثه «رازول» در تابستان 1947 است او مي گويد به چشم خود ديده است كه بشقاب پرنده اي سقوط كرد و اجساد سرنشينان فضايي آن را نظاميان آمريكايي جمع آوري كرده و با خود بردند. كافمن در ژوئيه 1947 كه كارمند غيرنظامي پايگاه هوايي رازول بود از طرف فرماندهان اين پايگاه مأموريت يافت تا ببيند چه چيزي در بستر خشك رودخانه، در شمال غربي شهر سقوط كرده است. او مي گويد: «از نزديك دو جسد موجود فضايي را ديدم كه يكي در بقاياي خرد شده بشقاب پرنده و ديگري روي سنگي در بستر رودخانه افتاده بود. آنها موجوداتي خوش قيافه، با صورت و پوستي به رنگ خاكستري بودند، صد و شصت و پنج سانتيمتر طول قدشان بود. با چشماني كه اندكي از حدقه بيرون آمده، گوش هاي كوچك، بيني كوچك بدون مو و ظاهر زيبا بودند.من نظاميان را ديدم كه 5 جنازه را در كيسه هايي ريختند و در يك خودروي جيب گذاردند و بردند.»
  Frank Joyce

  Frank Joyce.

  Jesse Marcel Sr.

  Jesse Marcel Sr.

  Jesse Marcel Sr. & Debris.

  Marcel Sr. with debris

   
  Ramey & Dubose.

  Ramey & Dubose

  James Bond Johnson

  James Bond Johnson

   Mortician Glen Dennis

  Mortician Glen Dennis

  Colonel Thomas Dubose

  Colonel Thomas Dubose

  Major Edwin Easley.

  Major Edwin Easley

  Jesse Marcel Jr.

  Marcel Jr.

   
  علاوه بر آقاي فرانك كافمن، شاهدان بسيار ديگري وجود دارند كه خبر از وقوع اتفاقي خارق العاده در شمال غربي شهر رازول مي دهند.
  با اين وصف، دولت و ارتش آمريكا بنا به دلايلي هميشه اين حادثه را انكار كرده است. پايگاه هوايي رازول در روز هفتم ژوئيه سال 1947 در بيانيه اي مطبوعاتي اعلام كرد به يك ديسك پرنده دست يافته است اما ساعاتي بعد در همان روز، يك ژنرال نيروي هوايي در تگزاس گفت، شيء مورد بحث در واقع يك بالون هواشناسي بوده است. در همين ارتباط، خانم گلن دنيس، كه در آن زمان يك تكنسين 22 ساله بود نيز مي گويد:
  Colonel Blanchard.

  Colonel William Blanchard

  Lt. Walter Haut

  Lt. Walter Haut

   

  General Ramey.

  General Roger Ramey

   
  Roswell Paper

  Roswell Headlines

  Newspaper Article

  Roswell article

   
  «در اوايل ژوئيه سال 1947 شاهد فعاليتهاي عجيب در پايگاه هوايي ارتش بودم و پرستاري در پايگاه سرم داد زد و گفت: با حداكثر سرعتي كه مي تواني از اينجا برو.» او مي گويد: پليس نظامي وي را از پايگاه بيرون كرد و به او دستور داد كه آرام باشد. اما پرستار روز بعد او را يافت و به او گفت: «موجودات كوچكي را كالبد شكافي كرده كه وزن بدنشان به زحمت به 14 كيلو مي رسيد و چشمها و سربزرگ با چهار انگشت در هر دست داشتند كه در انتهاي هر انگشت يك زايده مكنده قرار داشت.»
   
  Frank Kaufman

  Frank Kaufman

  Pappy Henderson

  Pappy Henderson

  Jim Ragsdale

  Jim Ragsdale

  .
  Roswell Debris

  Alleged Debris Field

  RAAF Hangar circa 1947

  RAAF hangar

  debris debris
  debris debris
  debris debris
  Roswell Museum Haut, Dennis, and Marcel Jr.
   
  + نوشته شده در  جمعه ۸ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۶:۴۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  گروه رائلیان

   

  نگاهی به مکتب را ئیل

   

   

  صویری از پیا مبر فر قه را ئیلیان

  رائیلی ها (Raelians)

  1. مبداء و خلاصه عقاید

  آیین رائیل یکی از آیین های مبتنی بر UFO (بشقاب پرنده ها و موجودات فضایی) است که بر خلاف دیگر آیین های مشابه، خلقت را بر اساس مراجعه به کتب مقدس توضیح می دهد. هسته مرکزی اعتقادی این آیین این است که عبارت "الوهیم" (Elohim) در کتاب مقدس یهود به جای "خدا" باید به "آنانی که از آسمان آمده اند" ترجمه شود. بنا به اعتقاد این گروه، الوهیم از سیاره ای دیگر آمده اند و باعث ایجاد حیات بر روی زمین شده اند. آن ها اعتقادی به خدا ندارند و در عوض الوهیم (خالقان علمی ما) را مبداء حیات هوشمند در زمین می دانند.

  کلود وریلهون (Claude Vorilhon) که پیش از این یک روزنامه نگار مسابقات اتومبیل رانی بوده است در 1973 ادعا کرد که توسط الوهیم برگزیده شده است تا اطلاعات مربوط به چگونگی پیدایش انسان را در اختیار بشر زمینی قرار دهد. الوهیم نام او را به رائیل تغییر داده است و او را مامور رساندن پیام بازگشت الوهیم به زمین کرده است.

  در کتاب او با نام پیام نهایی، اولین مواجهه او با موجودات فضایی به نام الوهیم ذکر شده است. صبح 13 دسامبر 1973، کلود فوریلهون مشغول رانندگی به سمت کلرمون فرانسه بود که ناگهان تصمیم گرفت به سمت مخالف دفترش یعنی به سمت آتشفشان پوپی دو لاسولا برود. وقتی به آتشفشان رسید اتومبیل را پارک کرد و به سمت دهانه آتشفشان حرکت کرد و کمی در دهانه آتشفشان به خاطرات گذشته این کوه فکر کرد. «داشتم آنجا را ترک می کردم، اما بار دیگر به بالای کوه مدور که حاصل انباشته شدن خاکستر گدازه ها بود نظری افکندم و بیاد آوردم که بارها از این سرازیری ها مثل اسکی بپایین سرسره کرده بودم. ناگهان در میان مه چشمم به نور قرمزی افتاد که چشمک می زد و بعد نوعی هلیکوپتر به پایین و به سویم آمد. (ص 19) وریلهون می گوید که این ماشین پرنده هیچ صدایی نداشت و مانند یک بشقاب پرنده ای به قطر 7 متر و ارتفاع 2.5 متر بود. بشقاب در دو متری زمین ایستاد و در پایینی آن گشوده شد و انسانی با قد 120 سانتی متر از آن خارج شد. پوست این انسان سبز و موهایش بلند بود (ص 20).

  بعد از صحبت های مقدماتی مشخص می شود که این موجود فضایی که به همه زبان های دنیا به راحتی صحبت می کند، فوریلهون را برگزیده است تا پیام این موجودات فضایی را به انسان های زمینی

  ....


  ادامه مطلب
  + نوشته شده در  جمعه ۸ شهریور۱۳۸۷ساعت ۲:۴۷ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  پیا می از الو هیم

   
  333 magnify
   
   
   
   
  پیام 13 دسامبر سال 52 (بعد از هیروشیما)
  1997 میلادی
  اکنون 24 سال است که از زبان پیامبر ، پسر عزیزمان رائل ، ما پیام آخرمان را به مردان و زنان زمین اهدا کردیم. همانطور که پیشگویی شده بود کسی آمد تا "افسانه ی خدا" را نابود کند. 24 سال است که شما رائلیان که رسما و در ملا عام ما را خالقین خودتان شناساندید ، مشغول به فعالیت هستید تا ما بتوانیم در سفارتی که خواستیم با استقبال شما وارد شویم. صمیمیت و کوششتان قلبمان را گرم کرده است و با ایمان ترین شما در بین کسانی است که پاداش خواهند گرفت. در تمامی مذاهب کسانی که شایسته ی عشق ما باشند وجود دارند ، اما رائلیان به ما نزدیکترین هستند. ایشان مردم برگزیده ی جدید ما می باشند و روزی سرزمین موعود جدید خود را خواهند داشت ، چرا که عشقشان بر اساس فهم و آگاهی است نه ایمان کورکورانه.
  کسانی که ما را یگانه یا چند خدای ماوراالطبیعه تصور کرده و به ما عشق می ورزیدند ، در چشم ما و زمان قبل از علم ارزشمند بودند. اینان چاره ای نداشتند. اما کسانی که می دانند ما مافوق الطبیعه نیستیم و شکل خودشان ساخته شده ایم و با این وجود همچنان به ما عشق می ورزند و حتی بیشتر ، ما را خیلی عمیق تر بر می انگیزند و بیشتر پاداش می یابند . چرا که با آگاهی و نه با ایمانشان به ما عشق می ورزند. و آگاهی است که ایشان را همانند ما می سازد. ما خواسته بودیم که سفارتی نزدیک بیت المقدس برای استقبال از ما ساخته شود و مقامات مردم خودسر و لجوج چندین بار از تصویب رسمی آن و تایید "خارج از قلمرو کشوری بودن آن" امتناع ورزیده اند.
  ترجیح ما برای بیت المقدس فقط به دلیل احساس عاطفی بود ، چرا که برای ما بیت المقدس در جایی است که مردم آن ما را دوست دارند ، به ما احترام می گذارند و خواهان خوش آمد گویی به ما هستند. و مردم منتخب کسانی هستند که می دانند ما که هستیم و آماده ی خوش آمد گویی به ما هستند. و این مردم رائلیان هستند.
  در زمین یهودیان واقعی دیگر مردم اسرائیل نیستند بلکه کسانی هستند که ما را خالقین خود می شناسند و آرزوی دیدن برگشت ما را دارند.
  ارتباطی که با مردم اسرائیل داریم به زودی قطع خواهد شد و عهد و پیمان جدید به پایان خود نزدیک می شود. برای ایشان زمان اندکی باقی مانده است تا اشتباه خود را درک کنند در غیر این صورت دوباره پراکنده خواهند شد. هم اکنون ما می بایست در خواست خودمان را برای " خارج از قلمرو کشوری بودن" که لازمه ی تاسیس سفارتمان است را به تمام ممالک زمین ابلاغ کنیم. همچنان تا شعاع یک کیلومتری سفارت می تواند از زمین سخت یا از آب باشد به شرطی که دریانوردی در آن منع شده باشد.
  وقتی که کشور دیگری این اجازه را تصویب کند به اسرائیل شانس آخری داده خواهد شد که در یک مدت زمان خیلی محدود برای تصمیم گیری ، موافقت خود را اعلام کند. در غیر این صورت سفارت در مکان دیگری ساخته خواهد شد و مردم داود حمایت ما را از دست داده ، دوباره پراکنده خواهند شد.
  و کشوری که ساخت سفارت در قلمرو آن و یا در زمینی که اهدا می کند یا می فروشد ، تحقق یابد و اجازه ی "خارج از قلمرو کشوری بودن " آن را تصویب کند، آینده ای شکوفا و تضمین شده خواهد داشت و مرکزیت روحانی و علمی زمین در هزاره های آینده خواهد شد.
  زمان برگشت بزرگ ما نزدیک است و ما متعهد ترین شما را تقویت و محافظت می کنیم. دشمنان شما بیشتر دست قدرتمند ما را خواهند دید که بر سرشان فرود می آید. بخصوص " سوء استفاده گر رم " و اسقفهایش و تمام کسانی که به اسم ما ولی بدون فرمان ما عمل می کنند.
  سال 2000 برای ما و برای اکثریت مردم زمین بی معناست اما پیامبران دروغین بسیاری سعی خواهند کرد از این تغییر هزاره استفاده کرده و انسانها را گمراه کنند. این امر قابل انتظار است و انتخابی است برای آگاهترین انسانها. از راهنمای راهنمایانتان پیروی کنید. او می داند چطور از خطرات این دوره ی انتقال و تغییر دوری کند چرا که او راه ، حقیقت و زندگی است.
  مذهب بودایی بیشتر و بیشتر در زمین موفق است و این خوب است چرا که مذهبی است که به حقیقت و به تعادل بین علم و روحانیت که برای انسانهای عصر نوین لازم است ، نزدیکترین است.
  مذهب بودایی بدون گذشته ی افسانه ای آن مذهب رائلی می شود و بودایی های بیشتر و بیشتری رائلی خواهند شد.
  باشد که لذت مشاهده ی نزدیک شدن برگشت ما به شما پر و بال داده تا آخرین موانع سفر را پشت سر گذارید. ما به قدری به شما و این روز نزدیک هستیم که باید قادر باشید با انجام ژرف اندیشی و افکاری منسجم حضور ما را حس کنید. و آنچنان این احساس روزها و شبهایتان را درخشان می کند که هرچقدر هم مشکلاتی برای غلبه کردن باقی باشد، زندگی تان را فوق العاده خواهد کرد. لذت شما برای فعالیت برای ورود ما کمتر از لذت شما هنگام ملاقات با ما نیست. بیشترین لذت در به انجام رساندن ماموریتتان باشد و نه در نتیجه ی آن.
  در حال حاضر از زبان پیامبر عزیزمان ، رائل ، عشق ما و نور ما شما را هدایت خواهد کرد و فراموش نکنید اگر چه ما دائما شما را می بینیم ولی هر بار که او به شما می نگرد ما بیشتر شما را مشاهده می کنیم چرا که آنچه را که او می بیند با عشقی که برای شما دارد زیباتر می شود.
  هر چه بیشتر به او عشق بورزید ، بیشتر به ما عشق ورزیده اید زیرا او جزئی از ماست در زمین. اگر گاهی برایتان مشکل است که عشقتان را به ما نشان دهید به خاطر آن است که آگاهی ندارید که تشخیص دهید پسر عزیز ما باری دیگر در میان شما قدم می زند. نمی توانید به ما عشق بورزید و همزمان او را فراموش کنید چرا که باز هیچ کس به پدر نمی رسد مگر از طریق پسر. چرا که او در بین شماست ، وقتی غذا می خورد که شما غذا می خورید ، وقتی می خوابد که شما می خوابید ، وقتی می خندد که شما می خندید و وقتی گریه می کند که شما گریه می کنید.
  نمی توانید ادعا کنید که به ما عشق می ورزید اگر با او به عنوان عزیز ترین در بین ما رفتار نکنید. عشق او به شما به قدری زیاد است که دائما از ما می خواهد که چیز هایی را که در نزد ما غیر قابل بخشش است ببخشیم. او بهترین حامی شماست در چشم خالقینتان و در سیاره تان که عشق و بخشایش کمیاب تر می شود.
  در جامعه ای که هر روز به خاطر نبود این ارزشها خشن تر می شود، او با ارزش ترین موهبت شماست. عشق ندارید!؟ به او نگاه کنید، او زنده است و بین شما زندگی می کند ، باشد که نور او شما را به سمت ما هدایت کند چه ما باز گردیم و چه نه. زیرا که در هر صورت ما منتظر شما در بین جاودانگانمان هستیم.
  صلح و عشق به همه ی انسانهای خیرخواه.
   
  + نوشته شده در  جمعه ۸ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱:۵۱ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  معرفی یک وبلاگ بی نظیر

   
   معرفی یک وبلاگ بی نظیر

   

  وبلاگ زیبا در مورد مباحث علوم فضائی با بهترین عکسهای روز تلسکوب هابل و...

   

  دوستان سلام:

   

  در اینجا یک وبلاگ بی نظیر را به شما عزیزان معرفی می کنم لطفا سری بزنید و استفاده کنید


  لینک:http://nojoum-ir.blogfa.com


  + نوشته شده در  پنجشنبه ۷ شهریور۱۳۸۷ساعت ۳:۱ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  فیلم های جد ید دیگر از سفینه ها(ufo)

   
  برای دانلود راحتر  این ویدئوها
   از نر م افزار های دا نلو د استفا ده کنید  :
  پیشنهادی
  :
    FlashGet...
  لینک مستقیم دانلود:
  Flashget 1.73(Classic)پیشنهادی
  Flashget1.96(latest)
   

  فیلم۱۷۷

  ۸۳۳KB

  فیلم۱۷۸

  2.05MB

  فیلم۱۷۹

  312KB

  فیلم۱۸۰

  703KB

  فیلم۱۸۱

  1.52MB

  فیلم۱۸۲

  726KB

  فیلم۱۸۳

  1.44MB

  فیلم۱۸۴

  109KB

  فیلم۱۸۵

  1.70MB

  فیلم۱۸۶

  244KB

  فیلم۱۸۷

  905KB

  فیلم۱۸۸

  3.27MB

  فیلم۱۸۹

  2.61MB

  فیلم۱۹۰

  530KB

  فیلم۱۹۱

  1.96MB

  فیلم۱۹۲

  1.16MB

  فیلم۱۹۳

  2.11MB

  فیلم۱۹۴

  25.5MB

  فیلم۱۹۵

  554KB

  فیلم۱۹۶

  612KB

   

   

  + نوشته شده در  جمعه ۱ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۴:۳۲ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  تهنیت

  سلام
  نیمه شعبا ن سالروز آزادی بشر یت و آگا هی بشر مبا رک
  + نوشته شده در  دوشنبه ۲۸ مرداد۱۳۸۷ساعت ۲:۵۳ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  موسیقی زمینی فردا به گوش موجودات فضایی می رسد
  موسیقی زمینی فردا به گوش موجودات

   فضایی می رسد

  آژانس فضایی آمریکا امروز چهارم فوریه ساعت 19 به وقت نیویورک با کمک یک

   شبکه از آنتنهای پرقدرت، اولین پیام موسیقایی انسان را به فضا ارسال و این

   پیام را به گوش موجودات فرازمینی می رساند.

  به گزارش خبرگزاری مهر، ناسا 4 فوریه ساعت 19 به وقت نیویورک با استفاد
  ه

  از آنتنهای پرقدرت "شبکه اعماق فضا" بیت اول آهنگی با عنوان

   "از میان جهان" که از نوشته های "جان لنون" است را به اعماق کیهان و

  به گوش موجودات فرازمینی خواهد فرستاد.
  در این قطعه موسیقی جان لنون می گوید: "واژگان پرواز می کنند / همچو

  بارانی بی انتها در یک لیوان کاغذی".

  فرستنده های پرقدرت ناسا این پیام موسیقایی را به طرف ستاره قطبی

   ارسال خواهند کرد که به طور متوسط در فاصله 431 سال نوری از زمین قرار دارد.
  در حقیقت ارسال این پیام موسیقایی به سه مناسبت مختلف به سوی موجودات فرازمینی فرستاده می شود که عبارتند از : بزرگداشت چهلمین سال

   ضبط این قطعه موسیقی، چهل و پنجمین سالروز تولد آنتنهای "شبکه

   اعماق فضا" و پنجاهمین سالگرد پرتاب اولین ماهواره آمریکایی

   که "اکسپلورر 1" نام دارد.

  براساس گزارش نیویورک تایمز، معروفترین تلاش برای رساندن

   پیامهای صوتی انسان زمینی به گوش موجودات فرازمینی پروژه ای

   با عنوان "ضبط طلایی" (Golden Record) است.
  Golden Record در حقیقت یک دیسک (صفحه) صوتی محتو
  ی

   صداهای انسانهای با زبانهای مختلف از تمام نقاط دنیا و 45 دقیقه

   موسیقی کلاسیک و فولکلور بود که در سال 1977 همراه با

   کاوشگر "ویاجر" در جهان نامتناهی گسترده شد.


  نو شته: آقای اسلا می پارس اسکای
  + نوشته شده در  جمعه ۲۵ مرداد۱۳۸۷ساعت ۳:۴۶ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  ما تنها نیستیم  منبع: پارس اسکای(B.layan)

  + نوشته شده در  پنجشنبه ۲۴ مرداد۱۳۸۷ساعت ۲:۵۹ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  مشاهده یوفو در کنار برج های تجارت جهانی (نیویورک قبل از انهدام در سال 2001)

   

  یوفو و برج های تجارت جهانی

   

  مشاهده یوفو در کنار برج های تجارت جهانی (نیویورک

   قبل از انهدام در سال 2001)

   
  دیدن این فیلم رو به همه دوستان توصیه میکنم ، یکی از مستندترین مشاهدات یوفو در سرتاسر جهان هست که به وسیله تعدادی توریست گرفته شده! به حرکت حیرت انگیز یوفو در کنار چرخبال توریستها دقت کنید
   
  این فیلم به فرمت mov هست و شما برای دیدن باید از برنامه Quick Time  استفاده کنید
   
   
   
   
   
   
  حجم فایل : 2.35mb
   
   
   
  فریم هایی از این فیلم:
   
   
   
  + نوشته شده در  سه شنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۷ساعت ۴:۴۴ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  آلما ن و یو فو ها

   

  nazi  ufos

   

  ساخت اولین بشقاب پرنده بشر به دست هیـتــلر کبــیر:

   

  در بین جنگ جهانی دوم در سرزمین رایش یک بشقاب پرنده سقوط کرد که این بشقاب پرنده توسط ارتش آلمان پیدا و ضبط میشه.طی مراحلی متخصصین ارتش آلمان با باز کردن و تحقیقات فراوان و برداشتن نمونه ها و نقشه های دقیق از مدل سفینه یک نقشه جدید طراحی میکنن و اقدام به ساخت یک نمونه از این بشقاب پرنده میکنند و برای تکمیل شدن بشقاب پرنده اون رو به سلاح مجهز میکنند و به اون جنبه کاملآ نظامی میدن.سلاحهای استفاده شده در این پرنده یک نوع مسلسل بزرگ خمپاره اندازهای سبک هست.مدل با موفقیت ساخته شد و ظاهری کاملآ شبیه به یک بشقاب پرنده مدرن پیدا کرد و مورد تحسین پیشوای بزرگ آلمان و هم نژادانش قرار گرفت.در واقع بیشتر مردم ایران از این موضوع آگاهی ندارن و نمیدونن که تکنولوژی ساخت اولین بشقاب پرنده در دستان اریاییها بود.در سالهای بعد بود که دانشمندان جهان ساخته شدن چنین پرنده ای رو اون هم با وجود امکانات و ادوات دهه ۴۰ میلادی خارق العاده بیان کردند.شیء پرنده ای که نسبت به زمان خودش واقعآ پیشرفته بود.فناوری ساخت بشقاب پرنده در ایالات متحده امریکا چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم مهیا شد و جالب اینجاست که بدونید این فناوری رو دانشمندان آلمان نازی بعد از جنگ به شرط در امان بودن به امریکا بردند و خودشون هم اولین بشقاب پرنده در امریکا رو طراحی و ساختند.هم اکنون در امریکا بشقاب پرنده های مدرن و پیشترفته ای ساخته شده که خیلی ها از این موضوع بی اطلاع هستند و کاملآ محرمانه هستند.امروزه در آمریکا منطقه ای به نام منطقه ۵۱ جزء سری ترین مرکز نظامی تحقیقاتی آمریکا هست که فعالیتهای فوق سری در اونجا صورت می گیره و حتی بشقاب پرنده هایی بسیار مدرن در این منطقه مشاهده شده.آمریکاییها تمام این پیشترفتها را مدیون هیتلر کبیر و نازیها و در کل آریاییها هستند.کما این که بیشتر دانشمندان کنونی امریکا هم ایرانی هستند.ما هم خوشحالیم که اولین بشقاب پرنده ساخته شده بشر به دست آریاییها بود.

  من براتون تعدادی عکس از این رویداد آماده کردم که بسیار زیبا هستند.حتمآ ببینید.

  همون طور که تمام جهان میدونن که مخترع بزرگ ماشین فولوکس شخص هیتلر بود که نقشه اون رو هم شخصآ طراحی کرد و فقط در مدت زمان بسیار کمی تونستند اون رو بسازنند.دلیل ساخت فولوکس هم مقاومت در برابر سرمای شدید بود که با قرار دادن موتور اون در عقب فولوکس موتور در برابر سرمای شدید مقاومت میکنه.اصلی ترین دلیل برای ساختنش هم حمله به روسیه بود که اب و هوایی بسیار سرد داشت

  در اینجا هم کلیپ ساخت بشقاب پرنده و توضیحات کاملتر رو براتون میذارم.

  لینک مستقیم کلیپ بشقاب پرنده نازیها

   


      nazi ufos     hitler kabir & ufos

      بشقاب پرنده نازیها    نازیست یوفو

  تمام عکسها از این رویداد به همراه طرح و نقشه بشقاب پرنده در فایل زیر برای دانلود موجوداست

  دانلود فایل زیپ شده

  منبع:http://nejade-bartar2010.blogfa.com


  آیا نازیها به تکنولوژی پیشرفته ای دست پیدا کرده بودند که دیگر کشورها از آن بی خبر بودند؟ آیا نازیها از همان مهندسی معکوس استفاده کردند که باب لازار مدعی بود آمریکا در منطقه 51 بر یوفوها انجام داده؟

   
   
  بله این موضوع هم مورد اشاره یوفولوژیستها قرار گرفته اما نباید منشا رو نادیده بگیریم! در ادامه چندین عکس از پروژه های نازیها قرار میدم ، تعدادی مورد استفاده قرار گرفتند و تعدادی در مراحل ابتدایی متوقف ماندند!
   
   
   
   

   

  + نوشته شده در  سه شنبه ۲۲ مرداد۱۳۸۷ساعت ۴:۲۵ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  آیا ما تنهائیم؟

  آیا ما تنهائیم؟
   
   
  در این مقاله می خوام به این موضوع بپردازم که آیا واقعاً ما در این جهان پهناور تنهاییم؟

  کائنات بسیار پهناور است و هر روز بر پهنایش افزوده می شود. زمین ما تنها یک قسمت از میلیارد میلیارد قسمت این جهان هستی می باشد. امروزه ما با این همه پیشرفت هنوز بیش از یک قسمت از این جهان را کشف نکردیم. البته اگر کل جهان را یک میلیون قسمت در نظر بگیریم. یعنی واقعاً خدا همه ی این جهان را برای ما خلق کرده؟ یا به غیر از ما باز هم موجوداتی دیگر در این پهنه زندگی می کنند؟

  توجه! پیش نیاز اینکه آدم فضایی باشه این نیست که پوست سبز چوروک با چشای گردوئی داشته باشن .شاید اگر موجود دیگری باشد او هم مثل ما آدم باشد ولی از نژادی غیر از انسانها یا حتی عین خود ما باشه !

  متاسفانه اتفاقاتی روی این زمین میفته که یکم توجیه ش سخته. اگر مقاله ی من را در رابطه با قوم مایا یا اهرام مصر خوانده باشید حتماً به ذهنتان می رسه که شاید اون موقع پدرانمون با موجودات دیگری ارتباط داشتن و این ارتباط به هر دلیلی از بین رفته.من مقاله رو از روسیه شروع می کنم و به بروکسل می برم بقیه شم خدا بزرگه .

  درست در وسط سال شمسی یعنی پازدهم مرداد ماه همین امسال مردم شمال روسیه گزارش یه بشقاب پرنده را دادند. عده ی زیادی اذعان می کردن که فرود یک شئی عجیب را در یکی از مزارع بیرون شهر دیده اند.پلیس گروهی را برای بررسی موضوع به مزرعه ی مزکوره فرستاد تا آنها اولین افرادی باشند که شاهد شگفت انگیز ترین منظره ی عمرشان باشند.دایره ای بزرگ در وسط مزرعه بوجود آمده و همه ی پوشش گیاهی زیرش از بین رفته بود.گیاهانی که در اطراف دایره بودند نیز تغییر رنگ داده بودند. از آنجا که امروزه پرواز هواپیماهای جاسوسی با اشکال مختلف در سراسر جهان رایج است، این واقع برای دولتمردان تعجبی به همراه نداشت. اما آنها می خواستند بدانند این جاسوس از کجا بوده و برای همین منظور تحقیقات عظیمی برای پی بردن به هویت شئی انجام دادند اما معلوم شد این شئی نه تنها از آمریکا نیست بلکه به هیچ نقطه ای از زمین تعلق ندارد. حدستون درسته! تغییر رنگ گیاهان مزرعه نمی تونسته بوسیله ی هیچ ماده ای بر روی کره ی زمین باشد .

  پانزده سال پیش در بروکسل گزارش حرکت یک شئی مشکوک داده شد. بلافاصله دو هواپیمای اف 16 برای بررسی موضوع فرستاده شدند.آنها یوفو* را در 2000 متری زمین پیدا کردند و به تعقیبش پرداختند. اما یوفو در یک ثانیه از آن ارتفاع به ارتفاع 180 متری آمد و فرار کرد.
  دو مطلب مهم این اتفاق چه بود؟ 

  این تغییر ارتفاع فشاری برابر 400 جی بر یوفو و ساکنان آن وارد می کند یعنی 100 برابر فشاری که انسان تحمل می کنم و 10 برابر تحمل هر هواپیمایی .

  این تغییر نشون میده یوفوی ما با سرعت 6500 کیلومتر در ساعت حرکت می کنه و خب بر اثر برخورد با هوا باید دمای بدنه اش حدود 4500 درجه باشه. این که چه جوری ممکنه رو کاری ندارم فقط اینو بچسبید که نمی تونسته ساخت یه انسان باشه .

  یکمم از اهرام مصر بگم: در باره ی صورتک مریخی حتماً مطالبی شنیدید.این صورت هر روز ساعت 18 با صورت ابولهول در یک راستا قرار می گیره . درضمن در مقابر ابولهول قطعه سنگی کشف شده با طراحی صورتی بر روی آن که دقیقاً، تکرار می کنم دقیقاً عین همون صورت روی مریخ است.درضمن بیش از 10 سال از مشاهده ی صورت مریخی توسط انسان ها نمی گذره!!

  اما چه حالت هایی برای وجود یک موجود فضایی می شه در نظر گرفت؟

  امکان داره این موجودات در هرجایی باشند حتی ماه و حتی بر روی همین زمین خودمون. طبق گفته های صریح خدا، ما و جن ها هم زمان بر روی همین کره زندگی می کنیم. چرا نمی بینیمشون؟ این مسئله دو جور تو ذهن من حلاجی می شه :

  بعد چهارم-- مقاله ی بعد چهارم من را در همین سایت مشاهده کنید-- ما که در بعد سوم زندگی می کنیم مثل یه حباب وسط بعد چهارم معلقیم. مثلاً یه کاغذ بردارید و یه مربع روش بکشید. تو مربع هم یه خط بکشید. حالا خط (معرف بعد اول) در داخل مربع(بعد دوم) است و مربع بروی کاغذ در دنیای پیرامون ما( بعد سوم) است و ما نیز مسلما در بعد چهارمیم. تو همین بعد هم ما می تونیم دو کاغذ( چون کاغذ خیلی نازکه دو بعدی در نظر می گیریم)رو طوری قرار دهیم که دیدی نسبت به هم نداشته باشند. مثلاً در امتداد هم باشن.پس دنیای سه بعدی ما و دنیای سه بعدی جن ها و هر دنیای دیگری به طور هم زمان می تونه در بعد چهارم باشه بدون اینکه هر کدومشون به اون یکی دسترسی داشته باشن .

  یه قضیه هم مربوط به فرکانسها میشه. ببینید صداها دارای فرکانسن. مثلاً مورچه یا سوسک هم صدا دارن ولی چون تو فرکانس شنیدن ما نیستن،نمی شنویم .به نظر من دید هم دارای همین فرکانس هان. یعنی یه چیزایی وجود دارن ولی ما نمی بینیم چون در محدوده ی دیده ما نیستند(نه از لحاظ دوری و نزدیکی ها ).پس ممکن همه جا باشن ولی ما نبینیمشون !!! 

  نوشته ی :

  مهدی نمازی 
   منبع:         www.brainrace.blogfa.com

   

  + نوشته شده در  جمعه ۱۸ مرداد۱۳۸۷ساعت ۱۶:۵۹ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  مثالی ساده برای بعد چهارم

  مثالی ساده برای بعد چهارم


  به طور حتم همه ی شما تاحالا به بعد چهارم فکر کرده اید. یه بحث همیشه داغ که فکر نکنم به این زودیها به جایی برسه. خیلی سخته بخواین یه دیدی از این بعد در ذهنتون داشته یاشید ولی من می خوام یه تئوری رو براتون بگم که شمارو می کشونه به سمت بعد چهارم

   

  شاید نام آقای مربع رو شنیده باشید. یه دانشمند که بیشتر در زمینه ی هندسه فعالیت می کنه. این آقا می گه

   

  فرض کنیم یه گاوصندوق داریم که سقفش سوراخه ولی درش کاملاً قفله. حالا ما این گاوصندوق را می بریم تو بعد دوم و می دیم به صاحبش. آقای صاحب گاوصندوق همیشه گاوصندوق رو از جلو می بینه. شب موقع خواب با خیال راحت درش رو قفل می کنه و می خوابه. حالا ما اگه از بعد سوم بیایم، خیلی راحت و بدون اینکه به ذهن صاحب بدبختشم برسه، میتونیم از بالا پولاشو برداریم و بریم

   

  این اتفاق ممکنه عینن برای بعد سوم و چهارم هم صادق باشه.اگه یکی تو بعد چهارم باشه خیلی راحت می تونه خودشو پنهان کنه و خلاصه خیلی کارای دیگه. شاید جنها که می گن تو همین دنیا با ما هستن نیز تو یکی از ابعاد بعد چهارم باشن. یا شاید روی همه ی سیاره ها یه حیاتی باشه بدور از دید ما انسانها


  نوشته ی :

  مهدی نمازی

  + نوشته شده در  جمعه ۱۸ مرداد۱۳۸۷ساعت ۱۶:۵۶ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  تمدن مایا ها و ما جرای خد ایان  تمدن مایا ها و ما جرای خد ایان  پانزده میلیون نفر، تمدنی را که سالها برای ساختنش رنج بردند، بدون هیچ گلایه ای رها کردند و 225 مایل جابجا شدند. خیلی زود دیگر اثری از آن مردم نماند و تمدن عظیم مایاها در مرداب تاریخ غرق شد


  هشت صد سال قبل از میلاد مسیح- آمریکای جنوبی

  پانزده میلیون نفر، تمدنی را که سالها برای ساختنش رنج بردند، بدون هیچ گلایه ای رها کردند و 225 مایل جابجا شدند. خیلی زود دیگر اثری از آن مردم نماند و تمدن عظیم مایاها در مرداب تاریخ غرق شد. نیچرال جعگرافی چندی پیش دلیل قطعی مهاجرت مایا ها را اعلام کرد

  Climate Change Killed off Maya Civilization, Study Says

  تغیرات آب و هوا باعث مرگ تمدن مایاها شد. در متن این مقاله آمده که سالها خشک سالی دیگر زندگی در آنجا را غیر ممکن ساخته بود و مایاها مجبور به یک کوچ اجباری شدند

  اما من می گویم مایاها 600 سال انتظار چنین روزی را می کشیدند و کل آن تمدن که هزاران سال برای بدست آوردنش تلاش کردند، تنها برای ششصد سال بنا شده بود

  مطابق تقویم مایاها، آنها در سال ششصد دیار خود را رها کردند با آنکه می دانستند عاقبت کارشان جز مرگ نیست


  معابد مایا ها

  بگزارید یکم به عقب برگردیم و نگاهی به تمدن مایاها بندازیم

  این که تمدن مایا ها از کی شروع به آغاز کرد باید بگم که در منابع زبان اصلی من از 3000 سال قبل از میلاد مسیح دیدم و کمترینشون هم سال 57 میلادی رو بیان کرده. من نمی خوام یه مقاله ی تاریخی مستند بنویسم. برای همین زیاد در مورد تاریخ ها یا اشخاص حرف نمی زنم. بیشتر می خوام در باره ی اسرار مایاها صحبت کنم. ازتون می خوام این داستان رو بخونید و بهش فکر کنید

  صدها سال قبل از کشف امریکا، عده ای از بومیان شمال امریکا، شهر و دیار خود را ترک کردند تا به مناطق جنوبی مهاجرت کنند. این افراد علاوه بر داشتن اعتقادات بسیار خاص، از لحاظ ذهنی بسیار باهوش بوده و بدون استفاده از فلز یا حتی چرخ، شروع به ساختن شهر هایی در جنوب مکزیک کرد. این شهرها که از عظمت خاصی برخوردار بودند دارای یک ساخت تکمیلی بودند. مایاها قدرت اعجاب انگیزی در ریاضیات و نجوم داشتند. امروزه تقویمی از آنها در دست می باشد که تا چهار میلیون سال آینده در آن می باشد. اختلاف این تقویم با معتبرترین تقویم های امروزی تنها 10 ثانیه می باشد. نحوه ی قرار گرفتن معابد درست مطابق صورت های فلکی خاصی بوده و تکمیل آنها مطابق با گزر سال بوده. یعنی هر سال یک طبقه به ارتفاع معابد افزوده می شده. لازم به ذکره که اولین تقویم شمسی نیز به دست مایاها ساخته شد. آنها شروع به ساختن شهرها کردند اما چرا؟ اصلاً چرا آنها دیار خود را ترک کردند و به این مکان آمدند؟ عده ای آنها را رانده شده می نامند به خاطر اعتقادات عجیبشان مثل روش های قربانی کردنشان یا قربانی کردن گربه برای خدایان.کتبی که در آنها محاسبات ریاضی مایاها آمده هنوز در دست ترجمست اما چیزی که حتم است اینکه هیچ کس سالها رنج نمی کشه تا برای خودش شهری بسازه فقط برای 600 سال و بعدشم یه دفعه 225 مایل بره پایین تر و کم کم ناپدید شه. اینهم 15 میلیون نفر مرد و زن وپیر و نوزاد.امروزه تنها یک دلیل به ظاهر عجیب برای این کوچ وجود دارد و آن مطالب نوشته شده بروی کتیبه ی ملی مایاها است. البته درسته آنها مثل همه ی قدیمی ها دارای غرافات خاص خود بودند ولی مطالب این کتیبه به همه ی سوال های بالا جواب می ده . متن این کتیبه بسیار کم یابه و جز اطلاعات سری حساب می شه ولی چه کنیم دیگه کشته ی رفاقتیم

  و آن گاه خدایان از آسمان آمدند و از ما جایی برای نشستن می خواستند. به قومم وعده دادند که بناهایی بسازید تا بتوانیم بر روی آن فرود آییم و ما دوباره بر می گردیم، همان هنگام که بنا ساخته شد و این قوم را با خود می بریم و برای رسیدن به اهدافشان، به آن قوم علم ریاضیات و نجوم بخشید. و در روز موعود آنها برگشتند و هزاران نفر از اقوامم را بردند و من می دانم

  متاسفانه از این بیشترش گیرم نیومد ولی همینشم برای ما کافیه

  آیا واقعاً آن خدایان، موجوداتی از سیارات دیگر بودند؟ آیا این همه زحمت فقط بر پایه ی خرافات بوده؟آیا با این همه دلیل و تمدن های معجزه آسا، هنوز باید بر یگانگی خود پافشاری کنیم؟

  در زمن بر اساس تقویم خارف العاده ی مایا ها، پایان زمین سال 2012 می باشد. امیدوارم حقیقت نداشته باشه ولی

  با تشکر از همه ی عزیزان

  + نوشته شده در  جمعه ۱۸ مرداد۱۳۸۷ساعت ۱۶:۴۸ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  سفینه ای بر فراز خانه خدا  سفینه ای بر فراز خانه خدا
   

  دكتر فرهاد بابايي از زنجان كه سال جاري به حج تمتع اعزام شده و اين تصاوير را  عکسبرداری کرده است می گوید :  «به دليل علاقه‌اي كه به كار عكاسي دارم، شب يازدهم آذرماه – 21 ذي‌القعده- به طور اتفاقي از روبروي بازار ابوسفيان در مكه، شروع به عكسبرداري از خانه خدا كردم و چون ورود دوربين به كعبه ممنوع است، تصاويرم را با تلفن همراه گرفتم.»

   

   

   

                                                          

   

   

   

  «هنگام تصويربرداري متوجه سفينه نشدم اما وقتي عكسها را در دوربين نگاه كردم، با شگفتي ديدم در دو عكس از مجموع پنج عكسي كه به مدت دو دقيقه از همان محل گرفته‌ام، تصوير يك سفينه ديده مي‌شود.»
   براي اينكه مطمئن شوم، فردا در روز روشن به محل عكسبرداري رفتم و مشاهده كردم هيچ ساختمان و يا مكاني در محل قرار گرفتن تصوير سفينه وجود ندارد.
  وي عدم وجود سفينه را در چند تصوير بعدي تلفن همراه خود دليل ديگري بر آن دانست كه واقعا چنين دستگاهي در آن لحظه وجود داشته و اندكي بعد محل را ترك كرده است.

    

                                                                           

   

   

   

  (( به دليل نورافشاني شديد خانه خدا در شب و انعكاس نور، چنين سفينه‌اي با چشم معمولي و غيرمسلح قابل مشاهده نيست.
  اين نخستين بار است كه چنين موضوعي درباره حضور سفينه‌هاي احتمالا اطلاعاتي در مكه مكرمه و خانه خدا مطرح مي‌شود. تاكنون مقامهاي ايراني يا عربستاني در اين زمينه مطلبي را مطرح نكرده‌اند و به درستي مشخص نيست داستان از چه قرار است؟))

   

   

             نوشته شده توسط علی ( وبلا گ:پروانه سوخته)              

   منبع : جام جم

  + نوشته شده در  سه شنبه ۱۵ مرداد۱۳۸۷ساعت ۵:۱۰ قبل از ظهر  توسط محسن منصوری  | 

  مطالب جدیدتر
  مطالب قدیمی‌تر