بشقاب پر نده،UFO،عکس

اخبار ومباحث علمی وعکس وفیلم بشقاب پرنده وموجودات فضاییUFOوبیش از صد ها عکس و فیلم

پا سخ سو ا ل شما دو ستان

 
پا سخ سو ا ل شما  دو ستان
 
 
قسمت اول
MRT نوشته است:چرا این موجودات هم اکنون نمی آیند و جهان ما را پیشرفت نمی دهند؟!آنان که به گفته ی شما هزاران سال قبل به زمین امده اند؟!!


سلا م دو ست عزیز شما حق داری این مطالب را با ور نکنی چون نتنها شما بلکه بشر همیشه در مو اجه با مسا ئلی که با باور ها و تو انا ئیهایش همخو نیست جبهه می گیرد و دست به مخالفت می زند .من نمیگو یم این مو جو دات در سالهای دور با عث این کار ها شده اند .
بلکه در مورد این موارد دو نظر یه می تو ان بکار بر د :
1- آنها خود زاینده این مسا ئل بو ده اند واین و سا ئل هدیه خد ایان با ستانی به مردم زمین بوده .
2-ما در گذشته دور دارای تمد نهاتی پیشر فته بود ه ایم که یا نا بود شده اند و یا از این سیاره رفته اند .

درمورد آمد ن این مو جو دات و کمک به بشرنیاز به مقداری مقدمه است :
سیاره ما بازدید کنند ه های بسیار زیادی داشته و دارد و در آینده به مراتب بسیار بیشتر خواهد داشت (در این باره جدا گانه صحبت خو اهم کرد )و هر میهمان فضائی که از این نقطه از کا ئنات رد می شود بنا بر اینکه سیاره زمین یکی از زیباترین و جذاب ترین سیارات این ناحیه از کائنات می باشد حداقل یک بار از زمین بازدید می کندو یکی دیگر از دلایل به خاطر تنو ع بسیار زیاد زیست محیطی می باشد .
این مو جودات کاملا صلح جو بوده و نیات خیر خو اهانه دارند و دارای مذ هب و خدا پرست هستند.
محل آمدن این مو جودات به سیاره ما بنا بر تعداد شان متنو ع است عده ای از ابتدا با ما بو ده اند به عنوان نا ظر ین(ملا ئکه) .
انو اع متنو ع دیگر بیشتر در حکم بازدید کنند ه هستند (تعدادی ازنژاد های مختلف ufo ها ).
تعدادی از درون عالم خودمان و از همین جا با ما در رابطه اند(جنیان و مو جو دات از جنس جن) .
و تعدادی دیگر از عو الم موازی ما به دیدار ما می آیند .

ولی در مورد مو جودات هو شمند باید بیان کنم دوست من این میهمانان فر ازمینی تنو ع بسیار زیادی دارند و نه تنها از سیاره ما بازدید می کنند بلکه از تمام کائنات بازدید می کنند ما نباید این عالم (کائنات خودمان)را که یکی از چند میلیو ن عالم مو جود در این آفر ینش می باشد خالی از مو جود هو شمند بپنداریم که در این صورت به و اقع واقعا خیلی ساده لو ح و سهل انگاریم.

ولی حالا چرا علنا خود را معر فی نمی کنند و یا اجازه این کار را ندارند بر می گردد به فر هنگ و هوش بالا ی این میهمانان .
انسانها و مو جودات هو شمند در تمام آفر ینش همواره در راه تکامل بوده و در این مسیر به سمت کمال و معر فت طی طریق میکند . و این مطلب به این علت است که قا نو ن آفر ینش برای تمام آفر ینش یکی بوده و این دلیل یگا نگی یگانه است این مسیر همان مسیر علم وکمال ومعرفت الهی است که یگانه آ فر ینش در سر شت ما نیز قرار داده است . باید توجه داشته باشیم که هر گوهری ظرفی با ارزش خود را می طلبد .انسان برای رسیدن به کمال (منظور از کمال کمال علمی واخلاقی و معر فتی است)باید مسیر کنونی را که هنوز در ابتدای آن است طی کند .
وجالب است بدانید این مسیر برای تمام موجودات عالم درکائنات به یک صورت است ویکی از دلایل خلقت بشر رسیدن به این مرتبه است .
در مرتبه ای از این مسیر دیگر جنگ و قدرت و شهوت و مرز وخاک منابع بیشتر .... معنا ندارد دیگر مسائلی که امروزه بشر با آن درگیر است بی معنی میشود وآن هنگامی است که دریچه کائنات به سوی بشر باز میگردد وبشر قادر به سفر ها ی ما ورائ فضایی می گردد .
دوستان به نظر شما چنین موجودی با این توانائی وعلم وقدرتی که به راحتی در این کائنات به سفر می پردازد آیا متواند دارای چنین دید ی باشد که در مسیر تکامل موجودات دیگر اختلال به وجود آورده وباعث بهم خوردن شرایط رشد تکاملی یک قشر از موجودات هوشمند گردد.واین در صورتی است که باید کمال(منظور از کمال کمال علمی واخلاقی است) هر موجود هوشمندی توسط خود وی کسب گردد نه به صورت تحمیلی و این اصلی برای تمام آفر ید گان یگانه پا ک است.
این موجودات به چند دلیل با مر د م این سیاره به طور رسمی ملاقات نمی کنند و دو لت های در گیر این و اقعیات نمیتو انند و اقعیت را بیکباره ارائه به افکار عمو می تز ریق کنند :
۱-یک دلیل عدم رشد کافی علمی وفکری بشریت
۲-گسستگی در باور های مذهبی (به علت عدم رشد فکری وفرهنگی همه بشریت )
۳-از هم پاشی نظم اقتصادی و فرهنگی جهانی
۴-احسا س سر خوردگی
۵-فرو پاشی باور های تاریخی بشری
۶-ووووو......
اگر اندکی به سیر تکامل بشری در تاریخ بنگریم ما حدودا یکصد واندی سال است که به جهش علمی و صنعتی دست یافته ایم .ومسلم است که برای درک هر موضوعی ابزار آن مو ضوع با ید وجود داشته با شد .در یکصد سال پیش درک و باور بسیاری از علوم امروزه بسیار نا معقول وغیر ممکن می نمود .
این در صورتی است که تاریخ یکصد سال در مقابل تاریخ بشریت بسیار نا چیز است چه برسد به تاریخ های فضائی...
بنا به روایت امام صادق: ((ما در زمان ظهور منجی از 26 پله علم یکی را تمام کرده و یکی را تازه شر و ع کردیم .))
هنوز ما چه کار کردیم ما هنوز یکصد و اندی سال است که از خوابی 400000 ساله بیدار شدیم ما اگر همانطور که در قبل عرض کردم زمانی را که در این سیاره به زمین نشستیم تا به امر وز یک شبا نه روز یعنی24 ساعت فرض کنیم جای گاه امر وزی بشر و ساعت بیداری بشر فقط چند ثانیه است .

ویستا M نوشته است:امروز دیگر کمتر کسی پیدا می شود که اگر یک شی نورانی در آسمان ببیند بگوید یک پشقاب پرنده است زیرا بالون ها ساخت دست بشر که این چنین در فضا اطراف پراکنده میشود کم نیست...
امروز دیگر هیچ کس به موجودات عجیب و غریب شبیه به عکس جناب MRT نمی گوید یوفو چون به تازگی ساخت ربات های سخن گو
با قیافه های این چنینی بشر را به خود مشغول کرده است...


نیازی نیست کسی به با لو ن بگوید ufo , ویا به این مو جو دات ربات .
این مو جو دات بنا بر عقل و علم و منطق و فلسفه و مذهب و تاریخ بشر و...و جود دارند و با لو ن هم بالو نه و ربات هم ربات نام داردو این مو جو دات و سفا ئن هم نام خود را دارند ((اگر در هر یک از زمینه های که گفتم می خو اهید این مو جو دات را برای شما ثابت کنم بفر ما ئید!))مگر شما با یک سری کودن طر فید که بالو ن را از سفینه و ربات و عر و سک را از این مو جو دات تشخیص نمی دهند؟؟!!

ویستا M نوشته است:اصرار و تکرار این مطالب نه تنها چیزی به علم نی افزاید بلکه ما با این بحث ها حتی ادمی را زیر سوال برده ایم و دانش خود را مدیون
موجودات غیر عادی نشان می دهیم...
اصلحه و پرواز -چیزی که انسان بوجود اوردن انرا برای اولین بار منسوب به خود میداند-نباید به دیگران نسبت داده شود.
اشتباه دانشمندان ، خبر های کذب و اتفاقات کاملا طبیعی می تواند علت چنین پدیده هایی باشد چرا ما همیشه برای توجیه علم
باید به دیگران متوسل شویم؟!!!


از نظر شما علم چیست؟و فکر می کنید علم سا خت این وسا ئل سا خته شده ظا هر ا بد ست بشر! چگو نه بدست ما می رسد ؟؟!!
آیا تا بحال از خود سوال کرده اید آدم ابو لبشر (ع) چطور به این سیاره تبعید شد؟

آیا می دانید به چه وسیله ای  و به تو سط چه کسانی به این سیاره انتقال پیدا کر ده ایم؟
آیا تا به امروز به تولد مسیح (ع) معر اج پیا مبرو وسیله ای که ایشان با آن به معر اج ر فت اندیشیده اید ؟

آیا به نابودی قو م های پیش از خود و چگو نگی این رو یداده فکر کرده اید؟؟!!

و هزران راز و معما ی بی پا سخ دیگر

من تازه این اولین دلا یل تار یخی بود که ارائه کردم منتظر بقیه آنها نیز با شید.
 

قسمت دو م
 
ویستا M نوشته است:می بخشید اما چرا قبلا البته به گفته ی شما به زمین آمده و علم البته باز هم به زبان شما را ارائه داده اند؟؟آیا افکار قبلی آنان این نبوده که نباید در تکامل موجودات دیگر اختلال بوجود آورد و شرایط تکامل آنان را در آستانه ی خطر قرار داد؟؟!


با سلا م ((به علت اینکه اغلب پر سشهای شما هر کدام فلسفه و مقد مات خود را می طلبد پس احتمال دارد مبا حث یک مقدار طو لا نی شود قبلا از صبرر و حو صله شما متشکرم.))
دو ست عزیز در مورد سو ال او ل شما با ید عر ض کنم فکر می کنم شما مقصود مرا کا ملا متو جه نشدید من معتقدم این مو جو دات بر پایه همین اصولی که ما در حال پیشر فت هستیم پیشر فت نمو ده اند و به این مکان امروزی ر سیده اند و در کسب علو م عملی و معر فتی همین راه را طی کرده اند این راه نتنها برای ما نو ع بشر یکسان است بلکه در تمام آفر ینش برای همه مو جو دات هو شمند و صا حب تمدن و فر هنگ یکسان است و دلیل آن هم این است که خد او ند یگانه است و علو م مختلفی که شما مشا هد ه می نما ئید جز ئی از و جو د اقد س الهی است .تنها فر ق ما و این مو جو دات از لحا ظ سا ختاری و آفر ینشی و زمان آفر ینش( یعنی طی نمودن این مر احل و مراتب علمی و اخلاقی و فر هنگی ) است و رسیدن به کمال است این مو جو دات اغلب بعد از اینکه و ارد مر حله جهانی شدن می گر دند د ر این مر حله دارای معر فت الهی گردید ه اند و به زو دی نو ع بشر نیز این مر حله از بلو غ خو درا تجر به می کند و وارد جامعه بین کهکشانی خو اهد شد و در آن زما ن دیگر مرز و کشور و جنگ و حسا دت و ظلم ...دیگر معنا نخو اهد داشت زیرا گستره عالم به قدری بز ر گ است که کفایت همه مو جو دات مو جود بر روی این سیاره را خو اهد داد (این خو د بحث دیگر یاست اگر لازم به تو ضیح دارد بفر ما ئید تا مفصل تو ضیح دهم)
در این مر حله همه مو جودات به کمال می رسند و صا حب معر فت الهی می گر دند و عمل و رفتار این مو جود برابر با خو است الهی می گر دد پس اگر این مو جو دات در جا هائی از تا ریخ بشر در مسیر تکا ملی ما دخالت کرده اند و یا با عث نا بو دی های گسترده و اصلا ح نژادی گر دیده اند همان گو نه که در کتو ب مذ هبی مشا هده می نما ئید با هشدار ها و اخطار هاو را هنما ئیهای زیادی بو ده است و حجت را برای بشر انحر اف یا فته تما م کرده اند و در این صورت بنا بر صلا ح کل بشر یت حال و آینده دست به دخالت زده اند .
و چو ن همان گو نه که عر ض کردم به معر فت الهی دست یا فته اند عمل آنها برابر با خواست و تصمیم یگانه پاک است و خار ج از آن نیست .

ویستا M نوشته است:آیا زمانی که شما از هواپیما ها و تفنگ های عجیب چند هزار ساله سخن می گویید نمی پندارید چرا حالا این ها مشاهده نمی شود؟!!

دو ست عزیز زمان حال شما وما در زمان کل تاریخ لحظه ای بیش نیست این رو یدادها ماه عسل هزران سال قبل این بشر است و متعلق به صد و یا پنجا ه سال نیست و عمر ما و شما برای این طراحی پیچده الهی و افر ینش بی نقص پر و رد گار بی مقدار است .ما اگر همانطور که در قبل عرض کردم زمانی را که در این سیاره به زمین نشستیم تا به امر وز یک شبا نه روز یعنی24 ساعت فرض کنیم جایگاه امر وزی بشر فقط چند ثانیه آخر ی این یک شبا نه روز است .
دیگر اینکه لازم است متذ کر شوم امر و ز آثار و دیدار ها و را هنما ئی ها و طر احی های آنها بر ای جا معه بشر یت بسیار از قبل بیشتر است چون بشر به لحظه رو یا روی با حقیقت نز دیک می گردد!!
و دلیل آن هم بسیار رو شن است اگر به تاریخ دویست سال اخیر تو جه داشته با شید بشر به صور ت جهشی و بسیار شتابان در عر ض این یکصدو اندی سال به تما م این پیشر فتها دست پیدا کرده تا بحال آیا از خود نپر سیده اید که چه اتفاقی افتاد؟؟ که بشر بعد از یک خواب چند هزار ساله بیکباره اینقدر به او ج پیشر فت رسید در صور تی که این یکصد سال اخیر از لحا ظ مقایسه در تاریخ بشر لحظه ای بیش نیست؟؟!!
شما چه بخو اهید و چه نخو اهید ما پا به رو یا روئی با حقیقتی بس بز ر گ به بزر گی و عظمت تمام با ور ها و تار یخ بشر یت گذارده ایم و لحظه به لحظه به زمان مو عد و این ((انقلا ب بی نهایت بز رگ )) نز دیک می شو یم و این لحظه ای است که هر مو جو دی که دارای هوش و تمدن گر دد بدان خو اهد رسید (حال در هر سیاره و یا هر جا ئی باشد)به امید رسیدن مو عد الهی و رو شنی بخش جهالت و غر و ر نا بجا و شیطانی بشر ی . انشا ءالله

ویستا M نوشته است:به زعم شما اگر چند سال دیگر هم مردم نسلهای آینده قسمت هایی از علم نوع بشر را مشاهده کنند باید اینگونه برداشت کنند که
این اتفاقات به زمان ابر هوشمندی موجودات خارجی باز می گردد؟!!
چه کسی می گوید ممکن است تکامل فکری موجوداتدیگر از ما بیشتر باشد؟؟؟؟
چه کسی بجز خداوند می تواند بین مخلوقاتش مرز تفکری بگمارد به بهانه ی اتفاقات پس از آن اجازه ی ملاقات و رودر رویی ندهد؟!!


دو ست عزیز هر پیشر فت و کار و اختر اعی که بشر انجام می دهد بنا بر اذن پر و ردگار است. (این مطلب را تنها از روی اعتقاد نمگو یم بلکه با تما م و جو د و از را ه علمی بدان رسیده ام )و علم و علو م مختلف ((ید الله)) است و به ظاهر فلان دا نشمند فلان وسیله را
اختر اع و یا کشف می کند این ظا هر قضیه است که من و شما می بینیم و لی و قتی مختر عی مو فق به سا خت وسیله ای می گردد این خاست خد او ند تبار ک و تعالی است و خاست ما با اراده او که همان علو م است همسو شده و مو فق به خلق بر ق و یا ماشین و یا... میشود .
و بنا بر اصلی که در با لا گفتم و چو ن ما در طی این مسیر و کسب علو م بیشتر در حال طر قی هستیم پس ما همسو با اراده الهی شده ایم این مو جو دات این مسیر را طی کر د ه اند و مارا در رسیدن به این مر احل همواره از طر ق مختلف و تو سط افر اد مختلف
را هنما ئی و ار شاد کر ده اند پس به حقیقت نتنها ما بلکه خو د این مو جو دات نیز خا ستشان بر ابر و همسو با اراده خد او ند است.
به طور مثال: اگر موسی (ع)و یا عیسی(ع) بنی بشر معجزه می کرد ند آنها نبود ند که معجزه می کردند بلکه اذن و اراده خداوند بود که موسی(ع) و عیسی(ع) با آن همسو می شدند .
نژاد بشر که ما انسا نها هستیم می تو انیم بر تر ین مخلو قات در آفر ینش بحساب بیآئیم ولی به شر طی که دارای آن رو ح الهی گر دیم و به مقا م خود بر سیم
 
 (لطفا برای تو ضیحات بیشتر به مبا حث
 
 
ویستا M نوشته است:ابتداا" عرض کنم همان کسانی که یوفو را باور دارند به همان اندازه ه باید قبول کنند ممکن است نباشند و یا حدااقل به زمین نیامده باشند
در ثانی مگر شما نمی فرمایید در صورت آمدن انها به زمین و ملاقات ادمی دچار سر خوردگی می شود؟؟؟؟
پس چرا خود با این سخنان ترس و وحشت را در دلشان می اندازید که نکند یک شب یک یوفو بیاید پشت پنجره ی اتاقشان برایشان دست تکان دهد!!!
با حرف هایی که شما زدید اختیار آنان در دست خودشان است هر وقت بخواهند می ایند و هر وقت گمان کنند انسان در شرایط مناسبی نیست هوس امدن به زمین را از سر دور نمایند؟!


فکر کمی کنم جو اب این بخش را مفصل در بالا عر ض کر ده ام ولی در مورد قسمت او ل باید بگو یم اگر این مو جو دات نیستند و نیا مد ه اند پس پاسخ سو الات من در تایپیک قبلی را چگو ن می دهید دوباره می پر سم :

آیا تا بحال از خود سوال کرده اید ما و نسل آدم ابو لبشر (ع) چطور به این سیاره تبعید شده؟
آیا می دانید به چه وسیله ای و به تو سط چه کسانی حضر ت آدم(ع) به این سیاره انتقال پیدا کر د؟
آیا تا به امروز به تولد مسیح (ع) معر اج پیا مبرو وسیله ای که ایشان با آن به معر اج ر فتند اندیشیده اید ؟
آیا به نابودی قو م های پیش از خود ( قو م نوح؛قوم ثمود ,قوم لوط,قوم صالح ووو ...)و چگو نگی این رو یدادها فکر کرده اید؟؟!!
و هزران راز و معما ی بی پا سخ دیگر...

ویستا M نوشته است:انگار شما می خواهید اصلا انسانیت را هم زیر سوال ببرید؟!!
آخر اینگونه سخن گفتن که همه ی داشته هایمان را یکباره از ما سلب می کتد؟!
علم را باید بدست آورد نه گرفت...منشا تمام علوم پروردگار یکتاست و انسان هم در کشف آن سخت کوش و زیاده طلب...
پروردگار ما علم را در اختیار همگان و حتی موجوداتی که شما از ان اسم می برید قرار داده حال گروهی زودتر بدان دست پیدا میکنند
و گروهی دیرتر اما به هیچ عنوان شایسته نیست که نسل خود را مدیون مخلوقات الهی بدانیم و علم را ساخته ی انان


در این قسمت با شما کا ملا مو افقم ولی فکر می کنم شما منظور مرا خوب متو جه نشدید من می گویم آنها به علت دارا بودن علم و به علت قد مت بیشتر و زودتر آفر یده شدن به مر احل بالاتر ی از این علو م دست یا فته اند و اراده خو د با اراده خد او ند همسو کر ده اند و لازم است به عر ضتان بر سانم این مو جو دات با اینکه از لحا ظ نزادی به میلیار دها نژاد مختلف تقسیم می گر دند ولی باز همه آنها بنا بر اعتر اف خو دشان از لحا ظ سا ختاری از بشر پا ئینتر ند از لحا ظ سا ختاری که می گو یم نه این تن و ذهن و عقل مادی و خاکی بشر بلکه گو هر و جو دی ای که ما باید در این دنیا بدان دست پیدا کنیم و آن چیز ی نیست مگر ((رو ح الهی )) و زمانی که ما دارای آن رو ح گر دیم به بر تر ین مو جو د الهی تبدیل خو اهیم شد.
خود انها می گو یند که::(( شما دارای گو هری به نام رو ح هستید که از آن استفا ده نمی کنید و به ما دیات مشغو ل هستید وگر نه شما بر تر ین آفر یده یگانه می با شید...))
تیر ه ای از این مو جو دات به نا م نا ظرین از ابتدای خلقت با ما بو ده اند و. در نقش محا فظین ما هستند و در راه رسیدن ما (از ما منظور جا معه انسا نهای ابو البشر است) به کمال و گو هر و جودی ودوری از صفات مادی ما را حمایت و را هنما ئی میکنند و در جا ها ئی بنا بر مسئو لیتشان د خالت و اصلاح می کنند ولی همان گو نه که گفتم بنا بر اینکه خود صا حب کمال گر دیده اند خاست و اراده آنها مکمل اراده الهی است .
با تشکر smile072
+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۸۷ساعت ۱۹:۴۰ بعد از ظهر  توسط محسن منصوری  |